Working with Us

Current Vacancies

Administration

Gweinyddwr y Tîm Datgarboneiddio

Wales

Job Ref
DTA624
Location
Wales

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Gweinyddwr y Tîm Datgarboneiddio
Llawn amser 37 awr – Cyfnod Penodol o 12 mis

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi ymrwymo i warchod a gwella harddwch naturiol y dirwedd unigryw hon. Mae ein tîm datgarboneiddio, sy'n cynnwys ein hystadau, technoleg gwybodaeth, cyfleusterau, datblygu prosiectau ac adeiladau, yn chwarae rhan hanfodol o ran cyflawni'r genhadaeth hon a lleihau ein heffaith carbon.
Rydym yn awyddus i recriwtio Gweinyddwr profiadol i’r Tîm Datgarboneiddio fydd yn chwarae rhan hollbwysig o ran rhoi cymorth gweinyddol i’r Tîm Datgarboneiddio, gan gynorthwyo’r Rheolwr Prosiectau Adeiladau a’r Pennaeth Datgarboneiddio dros y 12 mis nesaf i gyflawni Prosiectau, yn ogystal â threfnu’r data a chadw cofnodion ar ran y Tîm ehangach.
Yn gyffredinol, mae'r swydd yn golygu rhoi cymorth gweinyddol cynhwysfawr ar draws amrywiol agweddau ar brosiectau adeiladu a’r gwaith cynnal a chadw, gan sicrhau bod y gwaith yn mynd rhagddo yn hwylus ac yn cydymffurfio â’r rheoliadau a’r gweithdrefnau perthnasol.

Rydym yn chwilio am rywun sydd â’r canlynol:
• Profiad blaenorol mewn gweinyddiaeth a/ neu gadw cofnodion.
• Sgiliau trefnu a rheoli amser yn effeithiol.
• Llythrennedd cyfrifiadurol a chymhwysedd sylfaenol o ran defnyddio systemau TG.
• Gwybodaeth am brosesau ariannol, anfonebau ac archebion prynu.
• Y gallu i gyfathrebu a chysylltu'n effeithiol ar draws timau'r Awdurdod ac â chwmnïau allanol.
• Sgiliau llythrennedd a chyfathrebu ysgrifenedig o safon dda.
• Sylw i fanylder a chywirdeb wrth gadw cofnodion.
• Yn hyblyg, yn gyfrifol ac yn ddibynadwy.

Cyfeirier at y disgrifiad swydd (ar gael drwy ei lawrlwytho) am ragor o wybodaeth.

Cyflog a Buddion:
Cyflog o £23,500 - £23,893, y flwyddyn (i’w adolygu dan adolygiad cyflogau a graddfeydd), lleiafswm o 25 diwrnod o wyliau yn codi i 30 diwrnod ynghyd â gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn hael llywodraeth leol, trefniadau gwych o weithio oriau hyblyg a chyfleoedd datblygu gyrfa.
Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal i bob aelod o staff ac anogir ceisiadau gan unigolion waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.

Rydym yn addo gwella amrywiaeth ein gweithlu ac felly'n gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr anabl sy'n bodloni meini prawf hanfodol y swydd ac yn dewis gwneud cais drwy ein Cynllun Cyflogwyr Hyderus o ran Anabledd.

Dyddiau Cau: 27 Mehefin 2024

Function
Administration
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
37

Share this vacancy

Corfforaethol

Aelod Annibynnol o’r Pwyllgor Safonau

Cymru

Job Ref
SCM2524
Location
Cymru

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Aelod Annibynnol o’r Pwyllgor Safonau


Rydym yn recriwtio… Aelod Annibynnol o’r Pwyllgor Safonau.

Ydych chi'n berson gonest sy'n gwneud penderfyniadau da ac sy'n barod i weithio fel rhan o dîm i wrando ar dystiolaeth, ei deall a'i phwyso a'i mesur, cyn cyrraedd safbwynt gwrthrychol?

Mae ein Pwyllgor Safonau yn rhoi mewnbwn gwerthfawr i’r gweithdrefnau a’r protocolau y mae’r rhaid i Aelodau’r Awdurdod eu dilyn, ac mae recriwtio pobl sydd â’r sgiliau a’r agweddau cywir yn allweddol i lwyddiant y Pwyllgor.

Mae'r Awdurdod yn bwriadu penodi aelod annibynnol ac mae'n croesawu ceisiadau gan bobl sydd â diddordeb yng ngwaith y Parc Cenedlaethol. 5 mlynedd yw tymor y swydd.

Disgrifiad swydd llawn ar gael i'w lawrlwytho.


Dyddiau Cau: 30 Mehefin 2024
Cyfweliadau: Medi 2024

Function
Corfforaethol
Status
Rhan amser
Type
Swydd Gwirfoddolwr

Share this vacancy

Corporate

Independent Member of the Standards Committee

Wales

Job Ref
SCM2524
Location
Wales

Pembrokeshire Coast National Park Authority
Independent Member of the Standards Committee


We are recruiting… an Independent Member of the Standards Committee

Are you a person of sound judgement and integrity, who’s willing to work as part of a team to listen to, understand and weigh up evidence, before reaching an objective view?

Our Standards Committee provides valuable independent input into the procedures and protocols that Members of the Authority must follow, and recruiting people with the right skills and outlook is key to its success.

The Authority is seeking to appoint an independent member and welcomes applications from people who have an interest in the work of the National Park. The term of office will be for a period of 5 years.

Please refer to the job pack (available by download) for more information.


Closing Date: 30 June 2024
Interviews: July 2024

Function
Corporate
Status
Part Time
Type
Volunteer Position

Share this vacancy

Gwasanaethau Ymwelwyr

Cynorthwyydd Tymhorol Gwasanaethau Ymwelwyr

Cymru

Job Ref
SVSA11624
Location
Cymru

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Cynorthwyydd Tymhorol Gwasanaethau Ymwelwyr

Rhan amser. Mae dwy swydd ar gael.
• 3 diwrnod yr wythnos o 15/07/2024 i 03/11/2024
(oriau yn amrywio o 18 i 22.5 awr yr wythnos)
• 4 diwrnod yr wythnos o 15/07/2024 i 01/09/2024
(24 awr yr wythnos)

Mae cyfle newydd cyffrous gan yr Awdurdod i ymuno â’r tîm yng Nghastell Caeriw a’r Felin Lanw fel Cynorthwyydd Tymhorol Gwasanaethau Ymwelwyr, gan helpu i greu amgylchedd croesawgar i bob ymwelydd a sicrhau bod y mannau derbyn a manwerthu yn rhedeg yn hwylus o ddydd i dydd.

Mae Castell a Melin Lanw Caeriw yn atyniad treftadaeth arobryn sy’n croesawu tua 60,000 o ymwelwyr bob blwyddyn. Enillodd y safle wobr yr Atyniad Ymwelwyr Gorau yng Ngwobrau Croeso Sir Benfro yn 2023, ynghyd â’r wobr am Dwristiaeth Gynaliadwy.

Byddwch:
• yn delio ag ymholiadau a chwestiynau ymwelwyr wyneb yn wyneb, dros y ffôn a drwy’r e-bost.
• yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol a gwybodus am y safle, am y Parc Cenedlaethol ac am yr ardal gyfagos fel bod pob ymwelydd yn gallu mwynhau’r ardal i’r eithaf, gan gynnig cyngor ac argymhellion i ymwelwyr.
• yn gweithio yn yr ardaloedd derbyn, yn gwerthu tocynnau ar gyfer ymweliadau dydd, digwyddiadau a gweithgareddau.
• yn ailgyflenwi’r stoc manwerthu a chynnal safonau cadw ty yn yr ardaloedd manwerthu.
• yn cynorthwyo i gyflwyno’r rhaglen o ddigwyddiadau, gan gynnwys gweithgareddau i’r teulu, digwyddiadau fin nos, teithiau arbenigol a stiwardio.
• yn gweithio ar y cyd â’r tîm gwasanaethau ymwelwyr i ddehongli hanes, treftadaeth a diwylliant y safle mewn modd diddorol a deniadol, gan gyrraedd amrywiaeth o gynulleidfaoedd.

• Bydd y swydd 3 diwrnod yr wythnos yn cynnwys rhai dyletswyddau ychwanegol megis gweithio yn y Castell a'r Felin Lanw. Darperir hyfforddiant ychwanegol.

Byddwch angen:
• profiad mewn rôl manwerthu neu wasanaeth cwsmeriaid.
• lefelau rhagorol o wasanaeth cwsmeriaid.
• y gallu i gyflawni gofynion y swydd, megis monitro'r tiroedd, sicrhau bod y safle yn cael ei gadw’n gymen a bod y cyfleusterau yn lân.
• y gallu i gyfathrebu'n hawdd ag aelodau'r cyhoedd.
• sgiliau iaith Gymraeg yn fantais.
• diddordeb mewn hanes.
• agwedd hyblyg at oriau gwaith gan gynnwys penwythnosau, gwyliau cyhoeddus, ac ambell fin nos.

Disgrifiad swydd llawn ar gael i'w lawrlwytho.

Mae'r swydd hon yn amodol ar wiriad DBS.

Cyflog - £12 yr awr.

Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal i bob aelod o staff, ac anogir ceisiadau gan unigolion waeth beth yw eu hoedran, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.

Rydym yn addo gwella amrywiaeth ein gweithlu ac felly'n gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr anabl, sy'n bodloni meini prawf hanfodol y swydd ac yn dewis gwneud cais drwy ein Cynllun Cyflogwyr Hyderus o ran Anabledd.

Dyddiad Cau: 26 Mehefin 2024
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn neilltuo’r hawl i gau'r swydd wag hon yn gynnar.

Function
Gwasanaethau Ymwelwyr
Status
Rhan amser
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
18-24

Share this vacancy

Planning/Policy

Swyddog Cymorth Technegol

Wales

Job Ref
TSO24
Location
Wales

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – Swyddog Cymorth Technegol
30 awr yr wythnos - Parhaol

Mae cyfle gwych gan yr Awdurdod i ymuno â ni, fel ein Swyddog Cymorth Technegol, i baratoi a chynnal setiau data helaeth drwy ddefnyddio ffynonellau data cynradd ac eilaidd i ategu’r gwaith o baratoi Cynlluniau Strategol yr Awdurdod Parc Cenedlaethol.
Byddwch:
• yn cyfrannu at baratoi Cynlluniau Strategol yr Awdurdod drwy gynnal a diweddaru cronfa ddata y rhestr bostio, trefnu’r post a anfonir allan mewn ymgynghoriad drwy ddefnyddio postgyfuno, anfon nodyn cydnabod, a chofnodi sylwadau a pharatoi adroddiadau templed drafft i’r Swyddogion.
• yn trefnu (archebu lleoliadau, anfon gwahoddiadau, cymorth technegol TG ac ati) a chymryd rhan mewn ymgysylltu â rhanddeiliaid wrth baratoi dogfennau. Mae hyn yn cynnwys cyfarfodydd cyhoeddus, gweithdai, seminarau, sioeau teithiol, a chymorth i Swyddogion Rhaglen pan fydd yr Awdurdod Parc Cenedlaethol yn cynnal Archwiliadau Cyhoeddus.
• yn cynnal a diweddaru gwybodaeth y tîm a gyhoeddir mewn fformat hygyrch.

Bydd angen y canlynol arnoch:
• sgiliau iaith ysgrifenedig da, sgiliau rhifyddeg (ar gyfer cadw cofnodion, gwaith ystadegol, taliadau).
• gradd C neu uwch mewn TGAU (Saesneg/Mathemateg) neu'r GNVQ cyfatebol.
• llythrennedd cyfrifiadurol i Drwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd, CLAIT neu safon gyfatebol. Cymhwysedd mewn mewnbynnu data ar Excel, cwestiynu data a chynhyrchu cyflwyniad graffig o'r wybodaeth.
• profiad o ysgrifennu adroddiadau i grynhoi data a goblygiadau'r canlyniadau.
• profiad o ddefnyddio Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol gan gynnwys digideiddio a'r gallu i ddefnyddio dulliau amrywiol o ddadansoddi, trin data a meddalwedd cartograffeg.

Disgrifiad swydd llawn ar gael i'w lawrlwytho.
Cyflog a Buddion:
Cyflog o £24,702- £25,979 pro rata, lleiafswm o 25 diwrnod o wyliau yn codi i 30 diwrnod ynghyd â gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn hael llywodraeth leol, trefniadau gwych o weithio oriau hyblyg a chyfleoedd datblygu gyrfa.

Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal i bob aelod o staff, ac anogir ceisiadau gan unigolion waeth beth fo'u hoedran, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.

Rydym yn addo gwella amrywiaeth ein gweithlu ac felly'n gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr anabl, sy'n bodloni meini prawf hanfodol y swydd ac yn dewis gwneud cais drwy ein Cynllun Cyflogwyr Hyderus o ran Anabledd.

Dyddiad Cau: 27/06/2024. Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn neilltuo’r hawl i gau'r swydd wag hon yn gynnar.

Function
Planning/Policy
Status
Part Time
Type
Permanent
Hours
30

Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!