Working with Us

Current Vacancies

Cynllun Kickstart

Cynllun Kickstart -Gweinyddiaeth Busnes

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
Kickstart BAW
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Lleoliad chwe mis fydd hwn yn cefnogi Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
Bydd deiliad y swydd yn ymgymryd â rôl o weithio ar draws nifer o wahanol agweddau ar y gwaith a wneir gan yr Awdurdod, gan agor y drws iddynt i ystod eang o wasanaethau sy'n cynnwys Gwasanaethau Democrataidd, Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Cwsmer, Cyllid neu Reoli Cefn Gwlad. Bydd union natur y rôl yn cael ei benderfynu gan sgiliau'r ymgeisydd ac anghenion yr Awdurdod ar y pryd. Bydd yn cynnwys y canlynol:

Rheoli a dosbarthu’r post sy'n dod i mewn ac yn mynd allan.
• Ateb galwadau ffôn sy'n dod i mewn, cymryd negeseuon a dilyn y neges ymhellach lle bo gofyn.
• Cyfarch unrhyw ymwelwyr â'r swyddfeydd mewn modd proffesiynol a rhoi lluniaeth lle bo hynny’n briodol.
• Teipio adroddiadau a llythyrau yn gyflym ac yn gywir.
• Mewnbynnu data ar gyfer yr anfonebau cyfrifon taladwy (darperir hyfforddiant mewnol).
• Cynnal system y swyddfa o ffeilio/archifo ar bapur ac yn electronig.
• Codi anfonebau/datganiadau a chynorthwyo gyda'r broses o reoli credyd.
• Cynorthwyo'r Tîm Adnoddau Dynol gyda’r gweithgaredd Recriwtio.
• Cynorthwyo'n rhagweithiol gyda’r gwaith o redeg y swyddfa Gwasanaethau Democrataidd yn hwylus.
• Cydlynu’r dyddiadur.
• Cymorth gyda marchnata/cyfathrebu, i gynnwys digwyddiadau, ymgyrchoedd, gwefan, ac adroddiadau i’r cyfryngau cymdeithasol.
Gradd C neu’n uwch mewn Saesneg a Mathemateg TGAU.
Sgiliau cadarn mewn cyfathrebu ysgrifenedig.
Gweithio’n drwyadl a sylw craff i fanylion.
Sgiliau gwasanaeth cwsmer o'r radd flaenaf neu'n barod i ddelio ag ymholiadau a chwynion cwsmeriaid yn gadarnhaol.
Sgiliau sylfaenol mewn technoleg gwybodaeth ac amrywiol systemau.
25 awr i’w gweithio rhwng dydd Llun a dydd Gwener a rhwng yr oriau 9 i 5pm. Yr union batrwm gwaith i’w gytuno gyda’r unigolyn. Caniateir hyblygrwydd i’r person iawn.
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Bydd APCAP yn datblygu rhaglen gyflogadwyedd unigol bwrpasol fydd yn mynd law yn llaw â'r lleoliadau. Bydd hyn yn cynnwys:

• Contract Lleoliad Gwaith sy’n nodi sgiliau a thargedau gyrfa yr ymgeiswyr a disgwyliadau APCAP o ran eu cwblhau'n llwyddiannus - cefnogir hyn drwy sesiynau hyfforddi rheolaidd i sicrhau cyrhaeddiad;
• Rhestr o Broffil Sgiliau a Phersonoliaeth i fagu hyder a hunanymwybyddiaeth;
• Gweithdy cynllunio gyrfa, gan gynnwys y gwahanol lwybrau i gyflogaeth;
• Cyngor ar wella hyder a sgiliau rhyngbersonol yn y farchnad swyddi;
• Cymorth ar wella sgiliau cyflogadwyedd;
• Gweithdai ar ysgrifennu CV a sgiliau cyfweliad;
• Hyfforddiant ar sgiliau penodol drwy ddefnyddio dull cyfunol o ddysgu ystafell ddosbarth ac e-Ddysgu. Bydd hyn yn cynnwys hyfforddiant ar y system o Reoli Datblygu (Cynllunio) a Microsoft Office.
• Bydd hyfforddiant rôl-benodol yn cael ei ddarparu drwy hyfforddiant gan reolwr llinell.

Neilltuir cyfaill / mentor i bob ymgeisydd o fewn APCAP i'w helpu i lywio’r byd gwaith, a byddant yn derbyn goruchwyliaeth reolaidd.

Dyddiad cau: 19:5:21

Function
Cynllun Kickstart
Status
Part Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
25


Share this vacancy

Cynllun Kickstart -Cymorth Gweinyddol Cynllunio

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
Kickstart PAS W
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Lleoliad chwe mis fydd hwn yn cefnogi Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
Yn gweithio'n uniongyrchol i'r Goruchwylydd Cymorth Cynllunio, bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am y canlynol:

• Cofrestru Ceisiadau Cynllunio a chwynion gorfodi
• Cynorthwyo i gyhoeddi penderfyniadau Cynllunio
• Dilysu ceisiadau am hysbysebion a mân geisiadau
• Ymateb i ymholiadau cyffredinol a gyfeirir at y tîm Cynllunio.
• Cymorth gweinyddol cyffredinol i sicrhau bod yr adran a'r tîm yn rhedeg yn hwylus.
Gradd C neu’n uwch mewn Saesneg a Mathemateg TGAU.
Sgiliau cadarn mewn cyfathrebu ysgrifenedig.
Gweithio’n drylwyr a sylw craff i fanylion.
Sgiliau gwasanaeth cwsmer o'r radd flaenaf neu'n barod i ddelio ag ymholiadau a chwynion cwsmeriaid yn gadarnhaol.
Sgiliau sylfaenol mewn technoleg gwybodaeth ac amrywiol systemau.
25 awr i’w gweithio rhwng dydd Llun a dydd Gwener a rhwng yr oriau 9 i 5pm. Yr union batrwm gwaith i’w gytuno gyda’r unigolyn. Caniateir hyblygrwydd i’r person iawn.
Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Bydd APCAP yn datblygu rhaglen gyflogadwyedd unigol bwrpasol fydd yn mynd law yn llaw â'r lleoliadau. Bydd hyn yn cynnwys:

• Contract Lleoliad Gwaith sy’n nodi sgiliau a thargedau gyrfa yr ymgeiswyr a disgwyliadau APCAP o ran eu cwblhau'n llwyddiannus - cefnogir hyn drwy sesiynau hyfforddi rheolaidd i sicrhau cyrhaeddiad;
• Rhestr o Broffil Sgiliau a Phersonoliaeth i fagu hyder a hunanymwybyddiaeth;
• Gweithdy cynllunio gyrfa, gan gynnwys y gwahanol lwybrau i gyflogaeth;
• Cyngor ar wella hyder a sgiliau rhyngbersonol yn y farchnad swyddi;
• Cymorth ar wella sgiliau cyflogadwyedd;
• Gweithdai ar ysgrifennu CV a sgiliau cyfweliad;
• Hyfforddiant ar sgiliau penodol drwy ddefnyddio dull cyfunol o ddysgu ystafell ddosbarth ac e-Ddysgu. Bydd hyn yn cynnwys hyfforddiant ar y system o Reoli Datblygu (Cynllunio) a Microsoft Office.
• Bydd hyfforddiant rôl-benodol yn cael ei ddarparu drwy hyfforddiant gan reolwr llinell a bydd yn cynnwys dealltwriaeth o’r Broses Caniatâd Cynllunio / Gwneud Cais Cynllunio a’r broses o Orfodi Rheolau Cynllunio, a Sgiliau Gwasanaeth Cwsmer dros y Ffôn ac yn Ysgrifenedig.

Neilltuir cyfaill / mentor i bob ymgeisydd o fewn APCAP i'w helpu i lywio’r byd gwaith, a byddant yn derbyn goruchwyliaeth reolaidd.

Dyddiad cau: 19:5:21

Function
Cynllun Kickstart
Status
Part Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
25


Share this vacancy

Cynllun Kickstart - Cynorthwyydd Profiad Cwsmer a Warden Safle (Castell Henllys)

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
Kickstart CCSW CH W
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Lleoliad chwe mis fydd hwn yn cefnogi Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
Yn gweithio'n uniongyrchol i'r Rheolwr Safle yng Nghastell Henllys, bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am y canlynol:

• Cyfarfod a chyfarch ymwelwyr gan sicrhau bod yr ymwelydd yn cael profiad o’r radd flaenaf, gan gynnwys croesawu ymwelwyr ar y safle a’u cynorthwyo i ddeall y gweithgareddau a’r gwasanaethau addysg a gynigir.
• Cyfeirio aelodau’r cyhoedd a chynorthwyo i reoli’r maes parcio a llif yr ymwelwyr.
• Cynorthwyo staff y Gwasanaethau Ymwelwyr ac Addysg i osod y gweithgareddau a’u cau ar ddiwedd dydd.
• Cynorthwyo’r staff adwerthu gyda’u dyletswyddau cadw rhestr o’r stoc a rhedeg y siop.
• Cynorthwyo Warden y Safle drwy sicrhau y cedwir at fesurau iechyd a diogelwch y safle, gan gynnwys gwirio bod sbwriel wedi’i gasglu a bod y gwaith glanhau wedi’i wneud.
• Cyflawni mân waith cynnal a chadw’r safle o dan gyfarwyddyd llawn ac yn unol ag Asesiadau Risg a’r canllawiau iechyd a diogelwch.
Brwdfrydedd a’r gallu i ddysgu.
Gweithio’n drylwyr a sylw craff i fanylion.
Gofal a diwydrwydd a’r gallu i sicrhau y cedwir at yr egwyddorion iechyd a diogelwch bob amser.
Sgiliau gwasanaeth cwsmer o'r radd flaenaf neu'n barod i ddelio ag ymholiadau a chwynion cwsmeriaid yn gadarnhaol.
25 awr i’w gweithio rhwng dydd Llun a dydd Gwener a rhwng yr oriau 9 i 5pm. Yr union batrwm gwaith i’w gytuno gyda’r unigolyn. Caniateir hyblygrwydd i’r person iawn.
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Bydd APCAP yn datblygu rhaglen gyflogadwyedd unigol bwrpasol fydd yn mynd law yn llaw â'r lleoliadau. Bydd hyn yn cynnwys:

• Contract Lleoliad Gwaith sy’n nodi sgiliau a thargedau gyrfa yr ymgeiswyr a disgwyliadau APCAP o ran eu cwblhau'n llwyddiannus - cefnogir hyn drwy sesiynau hyfforddi rheolaidd i sicrhau cyrhaeddiad;
• Rhestr o Broffil Sgiliau a Phersonoliaeth i fagu hyder a hunanymwybyddiaeth;
• Gweithdy cynllunio gyrfa, gan gynnwys y gwahanol lwybrau i gyflogaeth;
• Cyngor ar wella hyder a sgiliau rhyngbersonol yn y farchnad swyddi;
• Cymorth ar wella sgiliau cyflogadwyedd;
• Gweithdai ar ysgrifennu CV a sgiliau cyfweliad;
• Hyfforddiant ar sgiliau penodol drwy ddefnyddio dull cyfunol o ddysgu ystafell ddosbarth ac e-Ddysgu. Bydd hyn yn cynnwys hyfforddiant ar y system o Reoli Datblygu (Cynllunio) a Microsoft Office.
• Bydd hyfforddiant rôl-benodol yn cael ei ddarparu drwy hyfforddiant gan reolwr llinell a bydd yn cynnwys Sgiliau Gwasanaeth Cwsmer, Cymraeg Sylfaenol, Cyflawni Asesiadau Risg, Rheoli Stoc. Darperir hyfforddiant sylfaenol ar Iechyd a Diogelwch, gan gynnwys sgiliau Codi a Chario.

Neilltuir cyfaill / mentor i bob ymgeisydd o fewn APCAP i'w helpu i lywio’r byd gwaith, a byddant yn derbyn goruchwyliaeth reolaidd.

Dyddiad cau: 4:6:21

Function
Cynllun Kickstart
Status
Part Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
25


Share this vacancy

Cynllun Kickstart - Cynorthwyydd Profiad Cwsmer a Warden Safle (Caeriw)

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
Kickstart CCSW C W
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Lleoliad chwe mis fydd hwn yn cefnogi Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
Yn gweithio'n uniongyrchol i'r Rheolwr Safle yng Nghastell Caeriw, bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am y canlynol:

• Cyfarfod a chyfarch ymwelwyr gan sicrhau bod yr ymwelydd yn cael profiad o’r radd flaenaf, gan gynnwys croesawu ymwelwyr ar y safle a’u cynorthwyo i ddeall y gweithgareddau a’r gwasanaethau addysg a gynigir.
• Cyfeirio aelodau’r cyhoedd a chynorthwyo i reoli’r maes parcio a llif yr ymwelwyr.
• Cynorthwyo staff y Gwasanaethau Ymwelwyr ac Addysg i osod y gweithgareddau a’u cau ar ddiwedd dydd.
• Cynorthwyo’r staff adwerthu gyda’u dyletswyddau cadw rhestr o’r stoc a rhedeg y siop.
• Cynorthwyo Warden y Safle drwy sicrhau y cedwir at fesurau iechyd a diogelwch y safle, gan gynnwys gwirio bod sbwriel wedi’i gasglu a bod y gwaith glanhau wedi’i wneud.
• Cyflawni mân waith cynnal a chadw’r safle o dan gyfarwyddyd llawn ac yn unol ag Asesiadau Risg a’r canllawiau iechyd a diogelwch.
Brwdfrydedd a’r gallu i ddysgu.
Gweithio’n drylwyr a sylw craff i fanylion.
Gofal a diwydrwydd a’r gallu i sicrhau y cedwir at yr egwyddorion iechyd a diogelwch bob amser.
Sgiliau gwasanaeth cwsmer o'r radd flaenaf neu'n barod i ddelio ag ymholiadau a chwynion cwsmeriaid yn gadarnhaol.
25 awr i’w gweithio rhwng dydd Llun a dydd Gwener a rhwng yr oriau 9 i 5pm. Yr union batrwm gwaith i’w gytuno gyda’r unigolyn. Caniateir hyblygrwydd i’r person iawn.
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Bydd APCAP yn datblygu rhaglen gyflogadwyedd unigol bwrpasol fydd yn mynd law yn llaw â'r lleoliadau. Bydd hyn yn cynnwys:

• Contract Lleoliad Gwaith sy’n nodi sgiliau a thargedau gyrfa yr ymgeiswyr a disgwyliadau APCAP o ran eu cwblhau'n llwyddiannus - cefnogir hyn drwy sesiynau hyfforddi rheolaidd i sicrhau cyrhaeddiad;
• Rhestr o Broffil Sgiliau a Phersonoliaeth i fagu hyder a hunanymwybyddiaeth;
• Gweithdy cynllunio gyrfa, gan gynnwys y gwahanol lwybrau i gyflogaeth;
• Cyngor ar wella hyder a sgiliau rhyngbersonol yn y farchnad swyddi;
• Cymorth ar wella sgiliau cyflogadwyedd;
• Gweithdai ar ysgrifennu CV a sgiliau cyfweliad;
• Hyfforddiant ar sgiliau penodol drwy ddefnyddio dull cyfunol o ddysgu ystafell ddosbarth ac e-Ddysgu. Bydd hyn yn cynnwys hyfforddiant ar y system o Reoli Datblygu (Cynllunio) a Microsoft Office.
• Bydd hyfforddiant rôl-benodol yn cael ei ddarparu drwy hyfforddiant gan reolwr llinell a bydd yn cynnwys Sgiliau Gwasanaeth Cwsmer, Cymraeg Sylfaenol, Cyflawni Asesiadau Risg, Rheoli Stoc. Darperir hyfforddiant sylfaenol ar Iechyd a Diogelwch, gan gynnwys sgiliau Codi a Chario.

Neilltuir cyfaill / mentor i bob ymgeisydd o fewn APCAP i'w helpu i lywio’r byd gwaith, a byddant yn derbyn goruchwyliaeth reolaidd.

Dyddiad cau: 19:5:21

Function
Cynllun Kickstart
Status
Part Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
25


Share this vacancy

Cynllun Kickstart - Cynorthwyydd Cymorth Archaeolegol

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
Kickstart Arch W
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Lleoliad chwe mis fydd hwn yn cefnogi Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Gan weithio'n uniongyrchol i'r Archaeolegydd Cymunedol, bydd deiliad y swydd yn:

· Cynorthwyo/cefnogi i drefnu cyfarfodydd ac ymweliadau safle gan gynnwys cymryd nodiadau ac ati.
· Bod yn gyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau e-bost/dros y ffôn (lle bo’n briodol).
· Cynorthwyo gyda gwaith ein Gwarcheidwaid Treftadaeth gyda’r ysgolion lleol.
· Rhoi cymorth i gynllunio a chyflwyno'r Diwrnod Archaeoleg blynyddol.
· Helpu i ddatblygu cynnwys gwe dudalen archaeoleg ar y wefan.
· Cynorthwyo gyda cheisiadau am Ganiatâd Heneb Rhestredig ac am Ganiatâd Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSI).
· Cynorthwyo gyda'r gweithgaredd o fonitro henebion a wneir gan wirfoddolwyr treftadaeth gan gynnwys gweinyddu’r ffurflenni a gyflwynir.
· Cefnogi'r Cynllun Gwarchod Treftadaeth gan gynnwys monitro a diweddaru'r dudalen Facebook sy’n cynnwys gwybodaeth am y cynllun.
Gradd C neu’n uwch mewn Saesneg TGAU.
Sgiliau da mewn cyfathrebu ysgrifenedig ac ar lafar.
Gweithio’n drylwyr a sylw craff i fanylion.
Y gallu i ysgrifennu cynnwys marchnata ffeithiol a defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a Microsoft office (neu’r cyffelyb).
Gwybodaeth neu ddiddordeb yn y sector diwylliannol / treftadaeth neu archaeoleg yn benodol.
25 awr i’w gweithio rhwng dydd Llun a dydd Gwener a rhwng yr oriau 9 i 5pm. Yr union batrwm gwaith i’w gytuno gyda’r unigolyn. Caniateir hyblygrwydd i’r person iawn.
Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Bydd APCAP yn datblygu rhaglen gyflogadwyedd unigol bwrpasol fydd yn mynd law yn llaw â'r lleoliadau. Bydd hyn yn cynnwys:

• Contract Lleoliad Gwaith sy’n nodi sgiliau a thargedau gyrfa yr ymgeiswyr a disgwyliadau APCAP o ran eu cwblhau'n llwyddiannus - cefnogir hyn drwy sesiynau hyfforddi rheolaidd i sicrhau cyrhaeddiad;
• Rhestr o Broffil Sgiliau a Phersonoliaeth i fagu hyder a hunanymwybyddiaeth;
• Gweithdy cynllunio gyrfa, gan gynnwys y gwahanol lwybrau i gyflogaeth;
• Cyngor ar wella hyder a sgiliau rhyngbersonol yn y farchnad swyddi;
• Cymorth ar wella sgiliau cyflogadwyedd;
• Gweithdai ar ysgrifennu CV a thechneg cyfweliad;
• Hyfforddiant ar sgiliau penodol drwy ddefnyddio dull cyfunol o ddysgu ystafell ddosbarth ac e-Ddysgu. Bydd hyn yn cynnwys hyfforddiant gyda'r tîm Marchnata a Chyfathrebu ar ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol; Sgiliau Mapio; Cymryd Cofnodion; Sgiliau Digidol a Microsoft Office.
• Dysgu yn y gwaith ar Henebion Cofrestredig ac ar Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Neilltuir cyfaill / mentor i bob ymgeisydd o fewn APCAP i'w helpu i lywio’r byd gwaith, a byddant yn derbyn goruchwyliaeth reolaidd.

Dyddiad cau: 04:06:21

Function
Cynllun Kickstart
Status
Part Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
25


Share this vacancy

Cynllunio/Polisi

Cynllunydd Dan Hyfforddiant / Swyddog Cynllunio

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
WTPPO11621
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Cynllunydd Dan Hyfforddiant (Graddfa 4)/ Swyddog Cynllunio (Graddfa 5-6)
Llawn-amser – 37 awr yr wythnos

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw unig wir barc cenedlaethol arfordirol Prydain, man lle mae clogwyni garw a thraethau aur a dyffrynnoedd coediog yn arwain at fryniau mewndirol gwyllt - yn ddealladwy, mae cynllunio yn chwarae rhan allweddol yn ein cyfrifoldeb am y lle arbennig hwn.
Diben y Swydd:
Cyfrannu at wasanaeth Rheoli Datblygu a Chynlluniau Datblygu o safon uchel sy’n diwallu amcanion y gwasanaeth ac amcanion corfforaethol yr Awdurdod Parc Cenedlaethol.

Prif Gyfrifoldebau:
Mae cyfle wedi codi o fewn ein tîm prysur Rheoli Datblygu am naill ai Swyddog Cynllunio neu Gynllunydd Dan Hyfforddiant sy’n dymuno datblygu ei yrfa. Mae’r swydd yn golygu rhoi cymorth technegol a gweithio tuag at reoli llwyth achosion llawn o geisiadau cynllunio. Bydd deiliad y swydd yn gweithio ar amrywiaeth o fân gynigion datblygu, ymholiadau cyn-ymgeisio, apeliadau ac achosion gorfodi.

Cymwysterau, Sgiliau a Phrofiad:
• Naill ai wedi'i addysgu i HND, gradd neu’r cyfwerth mewn cynllunio neu bwnc sy'n gysylltiedig â chynllunio neu’n astudio/yn barod i astudio tuag at gymhwyster neu brofiad o weithio mewn adran gynllunio mewn corff cyhoeddus neu gwmni preifat.
• Sgiliau Technoleg Gwybodaeth da, gydag arbenigedd mewn defnyddio cronfeydd data a thaenlenni a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol ynghyd â’r sgiliau ymchwil cymdeithasol da a'r gallu i ddefnyddio a dadansoddi data.
• Y gallu i ddarllen a dehongli cynlluniau, trefnu a blaenoriaethu gwaith yn effeithiol a gweithio o fewn terfynau amser.
• Sgiliau da o gyfathrebu a thrin pobl.
• Byddai’r gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn fantais. Bydd disgwyl i unrhyw ymgeisydd gytuno i ddysgu’r Gymraeg hyd at lefel lle maent yn gallu gweithio ar lefel B2 o fewn cyfnod y cytunir arno. Bydd yr Awdurdod yn rhoi cymorth i alluogi’r ymgeisydd llwyddiannus i gyrraedd y safon hwn.
• Trwydded yrru lawn.
Cyflog a Buddion:
Cyflog sylfaenol rhwng £20,493 a £27,041 (yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad), lleiafswm o 23 diwrnod o wyliau, yn codi i 28 diwrnod, ynghyd â gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio hyblyg, a chyfleoedd datblygu gyrfa.
Lleolir y swydd yn ein Pencadlys yn Noc Penfro; mae'r swyddfa yn 8 munud o gerdded o'r orsaf reilffordd agosaf, mae gennym gyfleusterau parcio beiciau diogel a digon o le i barcio ceir. Hefyd rydym yn gweithredu cynllun ceir yr Awdurdod ar gyfer ymweliadau safle.
Dyddiad Cau: 25/06/21

Function
Cynllunio/Polisi
Status
Full Time
Type
Permanent
Hours
37


Share this vacancy

Gwasanaethau Cwsmeriaid

Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
CSA4621 W
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid
Llawn amser 37 awr yr wythnos


Mae swydd amser llawn wedi codi ar gyfer am Gynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid yn nhîm y dderbynfa ym Mhencadlys y Parc Cenedlaethol yn Noc Penfro. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio yn y tîm cyfeillgar o staff gwasanaeth cwsmer i gynnig profiad gwasanaeth cwsmer o’r radd flaenaf.

Eich prif gyfrifoldebau:
• Bod yn bwynt cyswllt cyntaf
• Cynnal bas data corfforaethol yr Awdurdod o gysylltiadau
• Mewngofnodi ymholiadau i system electronig o reoli cofnodion
• Prosesu taliadau

Cymwysterau, Sgiliau a Phrofiad:
• Profiad blaenorol o Wasanaeth Cwsmer
• Yn drefnus iawn gyda’r gallu i gyfathrebu yn hyderus ar bob lefel tra’n cadw cyfrinachedd a bod yn ddoeth bob amser.
• Gwybodaeth dda o weithio ar system Microsoft Office
• Ymateb i gwsmeriaid, sefydliadau partner, contractwyr ac aelodau’r staff.
• Mae sgiliau iaith Gymraeg (Lefel uwch B2) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Cyflog a Buddiannau:
Cyflog sylfaenol o £17,842 i £18,933 yn dibynnu ar brofiad; 23 diwrnod o leiaf o wyliau gan godi i 28 diwrnod , a gwyliau cyhoeddus; Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol; a threfniadau gweithio hyblyg.

Swydd yw hon yn ein Pencadlys yn Noc Penfro; mae’r swyddfa 8 munud o gerdded o’r orsaf reilffordd agosaf. Mae gennym gyfleusterau parcio beiciau diogel a digon o le parcio ceir. Hefyd mae gennym gynllun ceir yr Awdurdod ar gyfer ymweliadau safle.


Dyddiad cau: 18/6/21

Function
Gwasanaethau Cwsmeriaid
Status
Full Time
Type
Permanent
Hours
37


Share this vacancy

Gwasanaethau Ymwelwyr

Cyfrannwr Addysg a Gweithgareddau Castell Henllys

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
wEACH11621
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Cyfrannwr Addysg a Gweithgareddau Castell Henllys

Swydd dymhorol mis Mehefin – mis Hydref 2021.
1 x 15 awr yr wythnos
£9 50 yr awr (gan gynnwys lwfans byw atodol) – hyd at £9 62 yr awr

Castell Henllys yw'r unig bentref o'r Oes Haearn ym Mhrydain a ailadeiladwyd ar yr union safle lle'r oedd ein cyndeidiau Celtaidd yn byw 2000 o flynyddoedd yn ôl.

Yn gweithio ar y safle lle mae pob diwrnod yn wahanol – byddwch yn ennyn diddordeb ymwelwyr, y trigolion lleol a grwpiau ysgol am yr Oes Haearn ac am Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro drwy gynnal gweithgareddau, digwyddiadau a theithiau tywys. Byddwch yn hyrwyddo hanes lleol a hanes Cymru, yr iaith a’r diwylliant, drwy gyflwyno gwybodaeth mewn gwisg yr oes haearn. Bydd y gwaith hefyd yn cynnwys gweithio yn y dderbynfa a’r siop a rhywfaint o ddyletswyddau glanhau.

Yn gyfathrebwr hyderus dwyieithog, bydd gennych wybodaeth gyffredinol dda o’r ardal leol a’r hyn sydd gan yr ardal i’w gynnig, ynghyd â phrofiad o wasanaeth cwsmer ac ymdrin ag arian. Byddwch yn berson hyblyg sy’n barod i weithio mewn gwisg yr oes haearn ac yn yr awyr agored ar y safle ymhob tywydd.

Mae dwy swydd dymhorol ar gael
• 15 awr yr wythnos gyda’r dewis o oriau ychwanegol na ellir eu gwarantu yn ystod adegau prysur.
Yr oriau hyn i’w gweithio ar rota rhwng 9.30am – 5.30pm ac yn cynnwys y penwythnosau a gwyliau cyhoeddus.

Sgiliau a Phrofiad:
• Arwain teithiau tywys neu siarad â grwpiau
• Gweithio gyda phlant
• Sgiliau iaith Gymraeg B2 yn hanfodol
• Brwdfrydedd am hanes y safle a’r gwaith sydd i’w wneud, a dymuniad i feithrin gwell dealltwriaeth o’r safle.
• Ymagwedd hyblyg at oriau gwaith gan gynnwys penwythnosau, gwyliau cyhoeddus ac ambell fin nos.
Mae’n ofynnol i’r ymgeiswyr llwyddiannus gael datgeliad y DBS.

Dyddiad Cau: 25:6:21


Function
Gwasanaethau Ymwelwyr
Status
Part Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
15


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Notify me of new vacancies