Working with Us

Current Vacancies

Cynllunio/Polisi

Cynorthwyydd / Swyddog Cynllunio

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
POA1
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru
Salary
Cyflog sylfaenol hyd at £26,317

Cynorthwyydd / Swyddog Cynllunio
Llawn Amser - 37 awr yr wythnos

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw unig wir barc cenedlaethol arfordirol Prydain, man lle mae clogwyni garw a thraethau aur a dyffrynnoedd coediog yn arwain at fryniau mewndirol gwyllt - yn ddealladwy, mae cynllunio yn chwarae rhan allweddol yn ein cyfrifoldeb am y lle arbennig hwn.

Diben y Rôl:

Cyfrannu at wasanaeth Rheoli Datblygu a Chynlluniau Datblygu o ansawdd uchel sy'n diwallu amcanion y gwasanaeth ac amcanion corfforaethol yr Awdurdod Parc Cenedlaethol.

Prif Gyfrifoldebau:

Bydd y Cynorthwyydd / Swyddog Cynllunio yn gweithio yn ein tîm Rheoli Datblygu, yn rhoi cymorth technegol ac yn gweithio tuag at reoli llwyth achosion llawn o geisiadau cynllunio. Bydd deiliad y swydd yn gweithio ar amrywiaeth o fân gynigion datblygu, ymholiadau cyn-ymgeisio, apeliadau ac achosion gorfodi.

Cymwysterau, Sgiliau a Phrofiad:

• Wedi'i addysgu i HND neu gyfwerth mewn cynllunio neu bwnc sy'n gysylltiedig â chynllunio neu sydd â phrofiad o weithio mewn adran gynllunio mewn corff cyhoeddus neu gwmni preifat. Mae aelodaeth RTPI yn fantais.
• Sgiliau TG da, gydag arbenigedd mewn defnyddio cronfeydd data, taenlenni a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol ynghyd â sgiliau ymchwil cymdeithasol da a'r gallu i ddefnyddio a dadansoddi data.
• Y gallu i ddarllen a dehongli cynlluniau, trefnu a blaenoriaethu gwaith yn effeithiol a gweithio o fewn terfynau amser.
• Sgiliau da o gyfathrebu a thrin pobl, gan gynnwys y gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg, lefel B2 (Lefel Uwch).
• Trwydded yrru lawn.

Cyflog a Buddion:

Cyflog sylfaenol rhwng £19,945 a £26,317 (yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad), lleiafswm o 23 diwrnod o wyliau, yn codi i 28 diwrnod, ynghyd â gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio hyblyg, a chyfleoedd datblygu gyrfa.

Lleolir y swydd yn ein Pencadlys yn Noc Penfro; mae'r swyddfa yn 8 munud o gerdded o'r orsaf reilffordd agosaf, mae gennym gyfleusterau parcio beiciau diogel a digon o le i barcio ceir. Hefyd rydym yn gweithredu cynllun ceir yr Awdurdod ar gyfer ymweliadau safle.

Dyddiad Cau: 28/08/19

Function
Cynllunio/Polisi
Status
Full Time
Type
Permanent
Hours
37 awr yr wythnos


Share this vacancy

Corfforaethol

Swyddog Monitro

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
MON1
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru
Salary
Cyflog sylfaenol hyd at £15,004

Swyddog Monitro
Rhan-amser – hyd at 65 diwrnod y flwyddyn

Mae gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro rai o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd a'r bywyd gwyllt mwyaf amrywiol ym Mhrydain gan gynnwys gwarchodfeydd natur, daeareg ac archaeoleg o bwysigrwydd rhyngwladol.

Mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yn awr yn awyddus i benodi Swyddog sydd â hanes o gyflawni ar lefel uwch yn y sector cyfreithiol neu’r sector cyhoeddus i gyflawni swyddogaethau statudol Swyddog Monitro ynghyd â dyletswyddau cysylltiedig eraill.

Yn gyfathrebwr rhagorol â sgiliau trafod pobl a dadansoddi effeithiol, bydd y Swyddog Monitro yn chwarae rhan allweddol o ran hyrwyddo safonau uchel o ymddygiad o fewn yr Awdurdod. Chi hefyd fydd Swyddog Cwynion yr Awdurdod ac yn darparu / cyflwyno hyfforddiant i’r Aelodau ac i’r staff ar faterion deddfwriaethol a chod ymddygiad.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol wybodaeth am faterion cyfredol llywodraeth leol a’r sector cyhoeddus. Mae’n ddymunol bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus y gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Byddai cefndir cyfreithiol hefyd yn fantais ychwanegol.

Y Broses Ymgeisio:

Mae'r Awdurdod yn croesawu ceisiadau gan unigolion, partneriaid sydd â diddordeb mewn cynnig cyfleoedd gweithio ar y cyd neu secondiadau a chwmnïau cyfreithiol sy'n gallu cynnig y gwasanaeth hwn.

I wneud cais, cyflwynwch CV a datganiad yn amlinellu sut ydych chi'n bodloni Manyleb y Swydd i; markw@pembrokeshirecoast.org.uk erbyn dydd Gwener 23 Awst 2019.

Cyflog a Buddion:

Cyflog sylfaenol hyd at £15,004 y flwyddyn am yr hyn sy'n cyfateb i 65 diwrnod y flwyddyn, lleiafswm o 23 diwrnod o wyliau, yn codi i 28 diwrnod (pro-rata), ynghyd â gwyliau cyhoeddus (pro-rata), cynllun pensiwn llywodraeth leol, a threfniadau gweithio hyblyg.

Function
Corfforaethol
Status
Part Time
Type
Permanent
Hours
Hyd at 65 diwrnod y flwyddyn


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Notify me of new vacancies