Working with Us

Current Vacancies

Gweinyddiaeth

Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru - Cymorth Gweinyddol

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
Llwww18920c
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru - Cymorth Gweinyddol

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sy’n rheoli’r prosiect Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru. Rydym yn ceisio cymorth gweinyddol i’r prosiect, 1.5 diwrnod yr wythnos tan i’r prosiect gael ei gwblhau fis Mawrth 2022. Bydd y swydd yn canolbwyntio ar goladu a llunio adroddiadau ar y data o weithgareddau’r prosiect ar hyd a lled Gorllewin Cymru. Llywodraeth Cymru sy’n ariannu’r prosiect ac yn ceisio sefydlu rhwydwaith o grwpiau ‘cerdded er budd lles’ ar hyd a lled Gorllewin Cymru.
Byddwch:
• Yn coladu data gan gyfranogwyr a darparwyr gweithgareddau Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru
• Yn mewnbynnu data ar Excel a meddalwedd taenlenni cyffelyb
• Yn cynhyrchu adroddiadau o’r data a goladwyd i’w defnyddio yn yr elfen monitro a gwerthuso o’r prosiect
• Yn cyfathrebu ag aelodau eraill o’r tîm Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru i gynhyrchu a rhannu adroddiadau

Amdanoch chi:
• Sgiliau technoleg gwybodaeth ardderchog gan gynnwys profiad o ddefnyddio Microsoft Office ac yn arbennig Excel a meddalwedd arall o fewnbynnu data
• Sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac yn ysgrifenedig a sgiliau eithriadol o drafod pobl
• Rhaid bod yn drefnus iawn, gyda’r gallu i ymdrin ag amrywiol dasgau.
• Rhaid gallu gweithio i derfynau amser a bod yn hunan-ysgogol ac yn gallu gweithio’n annibynnol.
• Yn aelod effeithiol o dîm.

Cyflog a Buddiannau:
Cyflog sylfaenol o £19,312 i £19,698 pro rata yn dibynnu ar brofiad; 23 diwrnod pro rata o leiaf o wyliau gan godi i 28 diwrnod pro rata, a gwyliau cyhoeddus; Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol; a threfniadau gweithio hyblyg.

Swydd yw hon yn ein Pencadlys yn Noc Penfro; mae’r swyddfa 8 munud o gerdded o’r orsaf reilffordd agosaf. Mae gennym gyfleusterau parcio beiciau diogel a digon o le parcio ceir. Hefyd mae gennym gynllun ceir yr Awdurdod ar gyfer ymweliadau safle.

Dyddiad cau: 02/10/20Function
Gweinyddiaeth
Status
Part Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
11.2


Share this vacancy

Swyddog Gweinyddol (Partneriaeth Tirweddau Dynodedig Genedlaethol)

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
Llanao4920c
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Swyddog Gweinyddol (Partneriaeth Tirweddau Dynodedig Genedlaethol)
Mae cyfle newydd unigryw wedi codi lle mae Llywodraeth Cymru drwy weithio gyda’r 8 Tirwedd Dynodedig yng Nghymru a Chyfoeth Naturiol Cymru yn sefydlu Partneriaeth Tirweddau Dynodedig Genedlaethol (NDLP). Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro fydd yn cynnal y Bartneriaeth.
Mae hwn yn gyfnod cyffrous o gydweithredu ac arloesi, a bydd y rôl hon yn gymorth i ni gyflawni agenda uchelgeisiol. Swydd rhan-amser fydd hon (3 diwrnod yr wythnos) ac am gyfnod penodol tan 31 Mawrth 2022. Yn amodol ar gyllid, fe all y swydd gael ei hymestyn.

Byddwch:
• Yn rhoi cymorth gweinyddol effeithiol i’r Bartneriaeth
• Yn sicrhau bod gwybodaeth ar gael ac yn cael ei chyfleu ar draws y Bartneriaeth, yn ôl y gofyn
• Yn coladu data a'i gyflwyno fel graffiau, Powerpoint ac ati yn ôl y gofyn
• Yn cefnogi unrhyw hyrwyddo ar y cyfryngau cymdeithasol a’r wefan
• Yn cymryd cofnodion cywir a gweinyddu pob cyfarfod a ddogfennir
• Yn cynorthwyo i drefnu’r Seminar flynyddol
• Yn cofnodi a darparu gwybodaeth ariannol i’r partneriaid

Amdanoch chi:
• Profiad gweinyddol sylweddol
• Yn drefnus iawn gyda’r gallu i gyfathrebu ar bob lefel tra’n cadw cyfrinachedd a bod yn ddoeth
• Yn gallu prosesu amrywiol dasgau gweinyddol ac ariannol, yn gweithio’n gywir a sylw i fanylion
• Yn gallu trafod a chyflwyno data ystadegol a mathau eraill o ddata
• Yn hyddysg mewn gweithio ar Microsoft Office
• Diddordeb yn yr amgylchedd naturiol
• Sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac yn ysgrifenedig
• Yn gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg (gyda Sgiliau Iaith Gymraeg ar lefel B2)

Cyflog a Buddion:
Cyflog sylfaenol hyd at £20,334 y flwyddyn, yn dibynnu ar brofiad, 23 diwrnod o wyliau man lleiaf a gwyliau cyhoeddus (pro-rata), cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio hyblyg.
Lleolir y swydd ym Mhencadlys APCAP yn Noc Penfro; mae’r swyddfa yn 8 munud o gerdded o’r orsaf drenau agosaf. Mae cyfleusterau parcio beiciau diogel gennym a digon o le parcio ceir.

Dyddiad Cau: 25:9:20

Function
Gweinyddiaeth
Status
Part Time
Type
Temporary Contract
Hours
22.2


Share this vacancy

Prosiectau/Cydlynwyr

Swyddog Partneriaeth - Partneriaeth Tirweddau Dynodedig Genedlaethol

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
llanpo4920c
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Swyddog Partneriaeth - Partneriaeth Tirweddau Dynodedig Genedlaethol

Mae cyfle newydd unigryw wedi codi lle mae Llywodraeth Cymru drwy weithio gyda’r 8 Tirwedd Dynodedig yng Nghymru a Chyfoeth Naturiol Cymru yn sefydlu Partneriaeth Tirweddau Dynodedig Genedlaethol (NDLP). Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro fydd yn cynnal y Bartneriaeth.
Mae hwn yn gyfnod cyffrous o gydweithredu ac arloesi, a bydd y rôl hon yn gymorth i ni gyflawni agenda uchelgeisiol. Mae cyllid wedi’i neilltuo tan 31 Mawrth 2022 ar gyfer y swydd llawn-amser, tymor penodol hon. Yn amodol ar gyllid, y gobaith yw y caiff y swydd ei hymestyn ymhellach na’r dyddiad hwn.

Byddwch:
• Yn gyfrifol am helpu i feithrin perthynas fwy strwythuredig a chefnogol ar draws cyrff tirweddau Cymru
• Yn clustnodi cyfleoedd a chodi lefel uchelgais wrth gyflawni yn erbyn canlyniadau strategol y cytunwyd arnynt
• Yn codi proffil a pherthnasedd gwaith y Tirweddau Dynodedig yng Nghymru
• Yn rhoi cymorth ar bolisïau ar gyfer yr wyth Tirwedd
• Yn cydlynu’r cynigion a gyflwynir am gymorth cyfalaf o dan gronfa SLSP a ffrydiau eraill o gyllido;
• Yn cefnogi tirweddau unigol wrth ddatblygu prosiectau ar gyfer yr SLSP;
• Yn clustnodi arbenigedd perthnasol y gellid ei rannu ar draws yr wyth tirwedd wrth gyflawni elfennau o’r SLSP;
• Yn trefnu seminar flynyddol ar gyfer Tirweddau Dynodedig Cymru
• Yn paratoi dogfennaeth ac adroddiadau yn ôl y gofyn ar gyfer y Bartneriaeth Tirweddau Genedlaethol.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol:
• Addysg hyd at lefel gradd neu’r cyfwerth, ac yn ddelfrydol, cymhwyster mewn Rheoli Prosiectau
• Profiad o reoli a chefnogi grantiau
• Profiad o reoli prosiectau amlweddog sy'n cynnwys sawl partner
• Dealltwriaeth o’r materion sy'n effeithio ar Dirweddau Dynodedig
• Profiad o gefnogi gwaith partneriaeth yn y sector cyhoeddus neu'r trydydd sector
• Dealltwriaeth o gyd-destun gwleidyddol Cymru, ac yn benodol effaith Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy
• Yn gyfathrebwr a chyflwynydd rhagorol
• Y gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. (gyda Sgiliau Iaith Gymraeg ar lefel B2)

Cyflog a Buddion;
Cyflog sylfaenol hyd at £36,500, 23 diwrnod o wyliau man lleiaf a gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio hyblyg. Defnydd car trydan neu hybrid ar brydles.

Gall y swydd naill ai gael ei lleoli ym Mhencadlys APCAP yn Noc Penfro, neu fel swydd gweithio gartref neu mewn lleoliad swyddfa gyda phartner mewn lleoliad yng Nghymru.

Dyddiad Cau: 25:09:20

Function
Prosiectau/Cydlynwyr
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
37


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Notify me of new vacancies