Working with Us

Current Vacancies

Gwasanaethau Cwsmeriaid

Cydlynydd Gweinyddiaeth a Manwerthu – Oriel y Parc, (Ymgeiswyr Mewnol yn unig)

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
ARC1
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru
Salary
Cyflog sylfaenol hyd at £18,426 (pro-rata)

Cydlynydd Gweinyddiaeth a Manwerthu – Oriel y Parc
(Ymgeiswyr Mewnol yn unig)
Contract hyd at: 02/07/2020 / Rhan-amser / Cyflenwi dros gyfnod Mamolaeth
Hyblygrwydd o ran patrymau gwaith amrywiol (mae Oriel y Parc ar agor 7 diwrnod yr wythnos)

Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn un o ardaloedd gwarchodedig mwyaf eiconig gwledydd Prydain; mae Canolfan Ymwelwyr a’r Oriel yn Oriel y Parc, sydd wedi ennill gwobrau lu, yn un o’n cyfleusterau uchaf ei broffil i ymwelwyr, ac mae yma i helpu ymwelwyr wneud y gorau o’u hymweliad â Sir Benfro.

Diben y Swydd:

Mae’r Cydlynydd Gweinyddiaeth a Manwerthu yn rhoi cymorth effeithlon a chywir i bob agwedd o waith Oriel y Parc, ac mae hon yn swydd bwysig ac allweddol i sicrhau llwyddiant y Ganolfan.

Prif Gyfrifoldebau:

• Sefydlu a chynnal systemau effeithlon ar gyfer bancio, coladu ac ardystio anfonebau stoc.
• Rheoli’r system stoc yn effeithiol drwy gyfrif y stoc yn rheolaidd. Dadansoddi’r eitemau sy’n gwerthu orau a’r eitemau mwyaf proffidiol o fewn canllawiau Strategaeth y Parc Cenedlaethol ar Fasnachu.
• Cynnal amgylchedd manwerthu sy’n hyrwyddo dibenion y Parc Cenedlaethol.
• Cydlynu’r gwaith o ddosbarthu’r stoc canolog i safleoedd eraill y Parc Cenedlaethol yn ogystal â’r archebion masnach.
• Cydlynu, rheoli a mewnbynnu data ar gyfer cofnodi ystadegau yn effeithlon.
• Cydlynu a gweinyddu’r gwaith o logi ystafelloedd cyfarfod a chynorthwyo gyda’r gwaith o weinyddu digwyddiadau ac arddangosfeydd yn ôl y gofyn.
• Sicrhau bod presenoldeb Oriel y Parc ar wefan yr APCAP, yr e-lythyr newyddion, posteri digwyddiadau misol a’r cyfryngau cymdeithasol yn gyfredol ac yn effeithiol.
• Cyflawni dyletswyddau ffrynt y ty yn ôl y gofyn.

Cymwysterau, Sgiliau a Phrofiad:

• Profiad o weithio gyda phobl ynghyd â phrofiad o weinyddu a phrofiad manwerthu / cadw stoc.
• Gwybodaeth o weithio ar Microsoft Office gyda phwyslais ar Excel.
• Yn drefnus ac yn effeithlon, yn rhagweithiol ac yn gadarn ac yn meddu ar sgiliau cyfathrebu da a safon dda o rifyddeg.
• Yn gallu trin/rheoli sefyllfaoedd argyfwng/anodd yn effeithiol ac yn ddigynnwrf.
Mae datgeliad safonol DBS (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cyflog a Buddiannau:

Contract hyd at: 02/07/2020, 22.5 awr yr wythnos dros 3 niwrnod. Cyflog sylfaenol hyd at £18,426 y flwyddyn (pro-rata), 23 diwrnod o wyliau man lleiaf, gan godi i 28 diwrnod (pro-rata), a gwyliau cyhoeddus (pro-rata), cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio oriau hyblyg.

Dyddiad Cau: 20/10/19

Function
Gwasanaethau Cwsmeriaid
Status
Part Time
Type
Temporary Contract
Hours
22.5 awr yr wythnos


Share this vacancy

Cyfrannwr Gweithgareddau ac Addysg - Castell Henllys

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
AECCH1
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru
Salary
£9 yr awr

Cyfrannwr Gweithgareddau ac Addysg - Castell Henllys
£9 yr awr / Rhan amser / Achlysurol

Castell Henllys yw'r unig bentref o'r Oes Haearn ym Mhrydain a ailadeiladwyd ar yr union safle lle'r oedd ein cyndeidiau Celtaidd yn byw 2000 o flynyddoedd yn ôl. Mae’r safle yn eiddo i'r Parc Cenedlaethol ac yn cael ei reoli gan y Parc, mae'n cynnig ystod gyffrous o ddigwyddiadau a gweithgareddau a rhaglen fywiog i ysgolion sy'n cynnig gwersi o'r gorffennol i'n helpu ni i warchod y dirwedd lle rydym yn byw heddiw.

Rôl y Cyfrannwr Gweithgareddau ac Addysg yw cyflwyno Rhaglen Addysgol Castell Henllys i grwpiau o ysgolion sy'n ymweld â’r safle ac i hwyluso ein rhaglen flynyddol o ddigwyddiadau a gweithgareddau.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o weithio gyda phlant, a bydd yn ddibynadwy, yn brydlon, yn drefnus ac yn berson cyfeillgar a chroesawgar.

Er mwyn llwyddo yn y rôl hon byddwch wedi ymrwymo i safon uchel o waith ac yn angerddol am ennyn diddordeb plant mewn dysgu drwy weithgaredd a'r amgylchedd.

Byddai gwybodaeth am archaeoleg, hanes a'r amgylchedd naturiol yn fantais. Byddai profiad o drefnu digwyddiadau i blant neu i grwpiau ysgol hefyd yn fantais ynghyd â'r gallu i siarad Cymraeg.

Mae natur y rôl yn gofyn am rywun sydd ag agwedd hyblyg at oriau gwaith gan gynnwys penwythnosau, gwyliau cyhoeddus ac ambell fin nos.

Mae'n ofynnol i ymgeiswyr llwyddiannus gael datgeliad DBS.

Dyddiad Cau: 28/10/19

Function
Gwasanaethau Cwsmeriaid
Status
Part Time
Type
Temporary Contract
Hours
Contract dros dro


Share this vacancy

Cynllunio/Polisi

Cynorthwyydd / Swyddog Cynllunio

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
POA3
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru
Salary
Cyflog sylfaenol hyd at £26,317

Cynorthwyydd / Swyddog Cynllunio
Llawn Amser - 37 awr yr wythnos

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw unig wir barc cenedlaethol arfordirol Prydain, man lle mae clogwyni garw a thraethau aur a dyffrynnoedd coediog yn arwain at fryniau mewndirol gwyllt - yn ddealladwy, mae cynllunio yn chwarae rhan allweddol yn ein cyfrifoldeb am y lle arbennig hwn.

Diben y Rôl:

Cyfrannu at wasanaeth Rheoli Datblygu a Chynlluniau Datblygu o ansawdd uchel sy'n diwallu amcanion y gwasanaeth ac amcanion corfforaethol yr Awdurdod Parc Cenedlaethol.

Prif Gyfrifoldebau:

Bydd y Cynorthwyydd / Swyddog Cynllunio yn gweithio yn ein tîm Rheoli Datblygu, yn rhoi cymorth technegol ac yn gweithio tuag at reoli llwyth achosion llawn o geisiadau cynllunio. Bydd deiliad y swydd yn gweithio ar amrywiaeth o fân gynigion datblygu, ymholiadau cyn-ymgeisio, apeliadau ac achosion gorfodi.

Cymwysterau, Sgiliau a Phrofiad:

• Wedi'i addysgu i HND neu gyfwerth mewn cynllunio neu bwnc sy'n gysylltiedig â chynllunio neu sydd â phrofiad o weithio mewn adran gynllunio mewn corff cyhoeddus neu gwmni preifat. Mae aelodaeth RTPI yn fantais.
• Sgiliau TG da, gydag arbenigedd mewn defnyddio cronfeydd data, taenlenni a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol ynghyd â sgiliau ymchwil cymdeithasol da a'r gallu i ddefnyddio a dadansoddi data.
• Y gallu i ddarllen a dehongli cynlluniau, trefnu a blaenoriaethu gwaith yn effeithiol a gweithio o fewn terfynau amser.
• Fe fydd y gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn fantais. Fe fydd disgwyl i unrhyw ymgeisydd gytuno i ddysgu’r Gymraeg i safon lle gellir gweithio hyd at lefel B2 o fewn cyfnod i’w gytuno. Fe fydd yr Awdurdod yn darparu cefnogaeth er mwyn gallugoi’r ymgeisydd llwyddiannus gyrraedd y safon yma.
• Trwydded yrru lawn.

Cyflog a Buddion:

Cyflog sylfaenol rhwng £19,945 a £26,317 (yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad), lleiafswm o 23 diwrnod o wyliau, yn codi i 28 diwrnod, ynghyd â gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio hyblyg, a chyfleoedd datblygu gyrfa.

Lleolir y swydd yn ein Pencadlys yn Noc Penfro; mae'r swyddfa yn 8 munud o gerdded o'r orsaf reilffordd agosaf, mae gennym gyfleusterau parcio beiciau diogel a digon o le i barcio ceir. Hefyd rydym yn gweithredu cynllun ceir yr Awdurdod ar gyfer ymweliadau safle.

Dyddiad Cau: 20/10/19

Function
Cynllunio/Polisi
Status
Full Time
Type
Permanent
Hours
37 awr yr wythnos


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Notify me of new vacancies