Working with Us

Current Vacancies

Ystadau/Meysydd Parcio

Swyddi Gweithredu Meysydd Parcio

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
CarP/01201
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru
Salary
Cyflog sylfaenol hyd at £19,171 (pro-rata)

Swyddi Gweithredu Meysydd Parcio

Mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yn rheoli rhyw 40 o feysydd parcio a llefydd parcio ac yn codi tâl ar 14 ohonynt. Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar gyfer Goruchwylydd Meysydd Parcio Codi Tâl (Parhaol) a Gweithwyr Cymorth Meysydd Parcio Codi Tâl (Tymhorol).

Prif Gyfrifoldebau:

Mae pob swydd yn golygu gyrru o un safle i’r llall ac yn gyfrifol am gasglu arian o’r peiriannau Talu a Dangos, didoli/cysoni’r arian a gesglir, a gwaith sylfaenol o gynnal y peiriannau Talu a Dangos ynghyd â gwaith sylfaenol o gynnal-a-chadw safle’r maes parcio.

Mae swydd y Goruchwylydd â chyfrifoldeb ychwanegol o fod yn rheolwr llinell uniongyrchol a threfnu amserlen y Gweithwyr Cymorth. Hefyd y Goruchwylydd fydd yn gyfrifol am sefydlu’r gwaith o redeg y meysydd pario lle codir tâl yn ystod y cyfnod sy’n arwain at ddechrau’r tymor o godi tâl i gynnwys codi arwyddion ar y safle a hyfforddi/sefydlu’r gweithwyr cymorth tymhorol.

Sgiliau a Phrofiad:

Bydd angen i ymgeiswyr am bob un o’r swyddi feddu ar y canlynol:

• Trwydded yrru lawn.
• Profiad o drin arian mân a gwybodaeth o arferion gweithio yn y maes cyllid, ynghyd â sgiliau da a’r gallu i drin ffigurau a chadw cofnodion ariannol.
• Gallu mecanyddol a phrofiad o gyflawni’r gwaith o gynnal-a-chadw peiriannau Talu a Dangos.
• Bod yn ddibynadwy, yn ddidwyll, yn gallu gweithio heb oruchwyliaeth a threfnu eich baich gwaith eich hun.
• Profiad blaenorol o weithio gyda’r cyhoedd ynghyd â’r gallu i ymdrin â’r cyhoedd yn gyfeillgar ac yn gwrtais.
• Y gallu i gyflawni’r agweddau ymarferol a chorfforol o’r swydd sy’n cynnwys cryn dipyn o yrru a thrin peiriannau a/neu arian.
• Bod yn barod i weithio yn yr awyr agored ym mhob tywydd, ac agwedd hyblyg tuag at waith.
• Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg hefyd yn ddymunol.

Yn ogystal, bydd gan y Goruchwylydd brofiad o reoli staff, gweithio fel aelod o dîm a rhoi hyfforddiant yn y gweithle i gydweithwyr.

Oriau Gwaith / Hyblygrwydd:

Mae’r swydd Goruchwylydd yn swydd barhaol ag oriau amrywiol (llawn-amser, 5 diwrnod yr wythnos, Llun i Gwener, o’r ail wythnos fis Chwefror tan y 30ain o Dachwedd. Rhan-amser, hyd at 15 awr yr wythnos, o’r 1af o Ragfyr tan yr ail wythnos fis Chwefror).

Mae’r swyddi Gweithwyr Cymorth yn swyddi dros-dro / llawn-amser yn ystod y tymor codi tâl yn y meysydd parcio yn 2020, i gychwyn yn yr wythnos sy’n dechrau ar y 3ydd o Ebrill 2020 tan y 24ain o Dachwedd 2020, yn gweithio ar rota, 5 diwrnod o weithio / 2 ddiwrnod i ffwrdd yn ôl y rhestr rota, a bydd gofyn i ymgeiswyr fod yn hyblyg i weithio ar y penwythnos ac ar Wyliau Cyhoeddus. Rhaid i weithwyr cymorth gymryd pob diwrnod o wyliau a gronnwyd ganddynt yn ystod y cyfnod o’r 6ed o Dachwedd i’r 24ain o Dachwedd.

Cyflog a Buddion:

Ar gyfer Goruchwylydd; cyflog sylfaenol hyd at £19,171 (pro-rata).
Ar gyfer Gweithwyr Cymorth; cyflog sylfaenol hyd at £18,065 (pro-rata).

Bydd pob swydd â lleiafswm o 23 diwrnod o wyliau (pro-rata), yn codi i 28 diwrnod (pro-rata), ynghyd â gwyliau cyhoeddus (pro-rata), cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio hyblyg, a chyfleoedd datblygu gyrfa. Darperir dillad addas i’r awyr agored a cherbyd i bob swydd.

Dyddiad Cau: 02/02/20

Function
Ystadau/Meysydd Parcio
Status
Full Time
Type
Permanent
Hours
37 awr yr wythnos


Share this vacancy

Gofalwr / Goruchwylydd Safle

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
Care/01201
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru
Salary
Cyflog sylfaenol hyd at £19,171 (pro-rata)

Gofalwr / Goruchwylydd Safle
Rhan-amser, 13.5 awr yr wythnos (2 ddiwrnod yr wythnos), contract 1.5 flynedd

Mae adeilad Parc Llanion yn Noc Penfro yn fwy na chanrif oed, a adeiladwyd yn wreiddiol i wasanaethu fel lle bwyta i luoedd y fyddin a leolwyd yma am dros 60 mlynedd.

Yn 2004 symudodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i’r adeilad oedd newydd ei addasu yn swyddfeydd. Llwyddodd yr Awdurdod i gynnwys nifer o “nodweddion gwyrdd” wrth addasu’r adeilad.

Mae swydd newydd wedi codi ar gyfer Gofalwr / Goruchwylydd Safle. Mae’r swydd gyffrous ac amrywiol hon yn golygu gweithio’n bennaf fel Goruchwylydd Safle Parc Llanion i sicrhau bod yr adeilad, y llefydd mewnol a'r tiroedd yn amgylchedd gwaith diogel, saff a dymunol i’r staff ac i’r ymwelwyr. Mae hon yn swydd newydd, a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ochr yn ochr â’r deiliad swydd presennol ac yn ei gynorthwyo.

Prif Gyfrifoldebau:

Mae’r swydd yn golygu cyflawni gwaith ymarferol, goruchwylio staff contract a gwneud gwaith cydymffurfio a monitro. Mae’n bosibl y gofynnir i chi hefyd gyflawni gwasanaethau tebyg ar ein safleoedd ar draws yr Awdurdod, gan roi gwasanaeth cyflenwi i gydweithwyr yn y safleoedd hynny a chydgysylltu â hwy.

Sgiliau a Phrofiad:

• Mae sgiliau ymarferol, a sgiliau DIY da neu rywfaint o brofiad gwaith crefftwr, sgiliau sylfaenol mewn gwaith trydan/cynnal-a-chadw, yn fantais.
• Y gallu i asesu, monitro ac adolygu strwythurau, gwasanaethau ac arferion gweithio, a dogfennu a thynnu sylw at y materion sy’n codi.
• Y gallu i oruchwylio contractau cynnal-a-chadw a sicrhau safonau uchel, a meithrin cysylltiadau gwaith gyda staff a chontractwyr.
• Y gallu i drin a symud llwythi yn ddiogel a chael mynediad i bob rhan o'r adeiladau, ac ymrwymiad i weithio'n ddiogel.
• Profiad perthnasol, megis gwaith blaenorol fel gofalwr, gwaith diogelwch neu waith tasgmon, a phrofiad o bosibl yn y maes adeiladu.
• Profiad blaenorol o reoliadau a systemau ar gyfer gweithio'n ddiogel yn fantais.
• Yn dal trwydded yrru lawn.

Oriau Gwaith / Hyblygrwydd:

Bydd gofyn i ddeiliad y swydd fod yn hyblyg i weithio o fewn yr oriau craidd o 7 y bore tan 7 yr hwyr. Gall hyn fod yn ddiwrnod llawn neu’n ddwy sifft yn dibynnu ar y llwythi gwaith, all amrywio. Mae’n bosibl y bydd gofyn gweithio gyda'r hwyr ac ar y penwythnos o bryd i’w gilydd, a bydd y Goruchwylydd yn ymateb i alwadau allan o oriau gwaith arferol.

Mae'n ofynnol i ddeiliad y swydd fyw o fewn cyrraedd hwylus i Barc Llanion er mwyn gallu ymateb yn effeithiol i alwadau y tu allan i oriau gwaith arferol. Efallai y bydd gofyn teithio o bryd i’w gilydd i safleoedd eraill yn y sir.

Cyflog a Buddion:

Cyflog sylfaenol hyd at £19,171 (pro-rata), lleiafswm o 23 diwrnod o wyliau (pro-rata), yn codi i 28 diwrnod (pro-rata), ynghyd â gwyliau cyhoeddus (pro-rata), cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio hyblyg, a chyfleoedd datblygu gyrfa.

Dyddiad Cau: 10/02/20

Function
Ystadau/Meysydd Parcio
Status
Part Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
13.5 awr yr wythnos


Share this vacancy

Cynllunio/Polisi

Cynorthwyydd Gweinyddol

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
Admin/01201
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru
Salary
Cyflog sylfaenol hyd at £19,171 (pro-rata)

Cynorthwyydd Gweinyddol
Rhan-amser, 14.8 awr yr wythnos (2 ddiwrnod yr wythnos)

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw unig wir barc cenedlaethol arfordirol Prydain, man lle mae clogwyni garw a thraethau aur a dyffrynnoedd coediog yn arwain at fryniau mewndirol gwyllt - yn ddealladwy, mae cynllunio yn chwarae rhan allweddol yn ein cyfrifoldeb am y lle arbennig hwn.

Mae swydd wedi codi am Gynorthwyydd Gweinyddol fydd yn gyfrifol am amrediad llawn o ddyletswyddau gweinyddol yn y Tîm Gweinyddol Rheoli Datblygu ac am roi cymorth gweinyddol i’r adran.

Prif Gyfrifoldebau:

• Rhoi cymorth hyblyg ym mhob maes o’r adran, gan gynnwys yr is-adran gorfodaeth, ac yn gwybod am bob dyletswydd gweinyddol er mwyn gallu cyflenwi ar adegau o salwch neu absenoldeb yn ôl y galw.
• Cofrestru ceisiadau Cynllunio, cofnodi manylion ar ein cronfa ddata, a sicrhau y dilynir y weithdrefn ymgynghori a chydnabod yn gywir.
• Cyflawni chwiliadau ar eiddo a chynorthwyo gyda’r gwaith o baratoi ar gyfer apeliadau.
• Cynnal pob cofnod priodol ar gyfrifiadur ac ar bapur a systemau ffeilio, a hwyluso mynediad i bob aelod o staff ac aelodau’r cyhoedd.
• Ymateb i ymholiadau o ddydd i ddydd gan staff a’r cyhoedd yn gyffredinol a delio ag ymwelwyr yn y dderbynfa ac ymholiadau dros y ffôn mewn modd cyfeillgar a hyderus.
• Cyflawni pob dyletswydd i safon uchel, yn brydlon ac yn gywir.

Cymwysterau, Sgiliau a Phrofiad:

• Saesneg a Mathemateg i lefel TGAU neu uwch.
• Yn hyddysg mewn defnyddio technoleg gwybodaeth; yn gallu defnyddio Word, Excel, Access ac Outlook.
• Profiad o weinyddiaeth swyddfa, a safonau personol uchel o gywirdeb a bod yn ddibynadwy.
• Sgiliau cyfathrebu da yn ysgrifenedig ac ar lafar.
• Yn meddu ar hunan-gymhelliant a chryn dipyn o flaengaredd.
• Yn gallu gweithio’n dda mewn sefyllfaoedd tîm ac addasu i wahanol alwadau a phwysau.
• Y gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg, a bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio i lefel B2 (Lefel Uwch).

Cyflog a Buddion:

Cyflog sylfaenol hyd at £19,171 (pro-rata), lleiafswm o 23 diwrnod o wyliau (pro-rata), yn codi i 28 diwrnod (pro-rata), ynghyd â gwyliau cyhoeddus (pro-rata), cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio hyblyg, a chyfleoedd datblygu gyrfa.

Lleolir y swydd yn ein Pencadlys yn Noc Penfro; mae'r swyddfa yn 8 munud o gerdded o'r orsaf reilffordd agosaf, mae gennym gyfleusterau parcio beiciau diogel a digon o le i barcio ceir. Hefyd rydym yn gweithredu cynllun ceir yr Awdurdod ar gyfer ymweliadau safle.

Dyddiad cau: 02/02/20

Function
Cynllunio/Polisi
Status
Part Time
Type
Permanent
Hours
14.8 awr yr wythnos


Share this vacancy

Parcmyn

Parcmon Ardal y De Orllewin

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
Ranger/01201
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru
Salary
Cyflog sylfaenol hyd at £23,836 y flwyddyn

Parcmon Ardal y De Orllewin
Llawn-amser – 37 awr yr wythnos

Mae gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro rai o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd a'r bywyd gwyllt mwyaf amrywiol ym Mhrydain gan gynnwys gwarchodfeydd natur, daeareg ac archeoleg o bwysigrwydd rhyngwladol.

Mae swydd wedi codi ar gyfer Parcmon yn ardal De Orllewin Sir Benfro; mae’r swydd gyffrous ac amrywiol hon yn rhan o Dîm Parcmyn Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac yn bwynt cyswllt cyntaf â’r cymunedau, busnesau ac ymwelwyr. Hefyd mae ein Parcmyn yn cymryd yr awenau o ran rhoi cymorth i’r gymuned ac i wirfoddolwyr, a rheoli hamdden ac ymwelwyr yn yr ardal.

Prif Gyfrifoldebau:

Yn atebol i’r Rheolwr Gwasanaeth Parcmyn, rôl y Parcmon yw cynnal nodau mwyaf eang yr Awdurdod Parc Cenedlaethol ar draws ardal y de orllewin (o Aberdaugleddau i Hafan Druidston a glannau gorllewinol Aber y Daugleddau), gan weithio y tu fewn a’r tu allan i ffiniau’r Parc Cenedlaethol ac yn Aberdaugleddau a Hwlffordd.

• Rheoli Hamdden, Twristiaeth ac Ymwelwyr.
• Hyrwyddo Llesiant.
• Gweithio gyda Chymunedau.
• Cymorth i Wirfoddolwyr, Gwaith Ymarferol a Rheoli Safleoedd.

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio o bryd i’w gilydd gyda’r hwyr, ar y penwythnos ac ar wyliau cyhoeddus, a thelir lwfans ychwanegol am hynny.

Swydd gweithio o gartref yw hon, a darperir cerbyd ar gyfer siwrneiau swyddogol. Mae angen i’r Parcmyn fyw yn eu sector neu gerllaw er mwyn gallu defnyddio’u cartref fel canolfan gwaith a bod yn gyswllt effeithiol â’u cymuned.

Cymwysterau, Sgiliau a Phrofiad:

• Addysg hyd at HND neu lefel gyfatebol mewn maes perthnasol neu’n gallu dangos eich bod yn gymwys i’r swydd hon.
• Profiad o weithio gyda busnesau twristiaeth a thirberchnogion i gyflawni prosiectau, profiad o reoli ymwelwyr a hamdden, a chefndir o weithio gyda chymunedau lleol.
• Gwybodaeth am arwain prosiectau gwirfoddolwyr, teithiau tywys ac addysg amgylcheddol ynghyd â phrofiad o waith ymarferol o reoli cefn gwlad.
• Cyfathrebwr ardderchog all ymgysylltu â phobl o bob gallu a chefndir, a’r gallu i ennyn brwdfrydedd, ysgogi ac ysbrydoli eraill.
• Yn gallu gweithio’n ddiogel, ysgrifennu a defnyddio asesiadau risg, a goruchwylio bod eraill yn gweithio’n ddiogel, ac yn hyderus i weithio ar eich pen eich hun pan fydd angen ond hefyd yn gallu gweithio fel aelod o dîm.
• Yn frwdfrydig dros fyd natur ac amgylchedd y glannau ac yn gallu esbonio’r dirwedd i eraill. Gwybodaeth leol am Sir Benfro ac ardal y de orllewin o’r Parc Cenedlaethol.
• Y gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg a chyfrannu at gyflawni Safonau’r Gymraeg perthnasol. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio i lefel A2 (Lefel Sylfaen).
• Sgiliau da mewn technoleg gwybodaeth, a thrwydded yrru lawn.

Mae’n ofynnol cael gwiriad manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer y swydd hon.

Cyflog a Buddion:

Cyflog sylfaenol rhwng £19,945 a £23,836 (yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad), a 15% o lwfans gweithio oriau hyblyg, lleiafswm o 23 diwrnod o wyliau, yn codi i 28 diwrnod, ynghyd â gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio hyblyg, a chyfleoedd datblygu gyrfa.

Dyddiad cau: 27/01/20

Function
Parcmyn
Status
Full Time
Type
Permanent
Hours
37 awr yr wythnos


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Notify me of new vacancies