Working with Us

Current Vacancies

Cynllunio/Polisi

Cyfarwyddwr Cynllunio a Chyfeiriad y Parc

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
DirPPD1
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru
Salary
Cyflog sylfaenol hyd to £62,440 y flwyddyn

Cyfarwyddwr Cynllunio a Chyfeiriad y Parc
Llawn Amser – 37 awr yr wythnos

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw’r unig Barc Cenedlaethol yn y DU sydd wedi dynodi’n bennaf oherwydd ei arfordir ac mae’n brolio rhai o’r golygfeydd mwyaf ysblennydd a’r bywyd gwyllt mwyaf amrywiol ym Mhrydain gan gynnwys gwarchodfeydd natur o bwysigrwydd rhyngwladol, daeareg ac archaeoleg.

Cyflwyniad;

Rydym yn chwilio am unigolyn sy’n ffynnu mewn rôl sydd â ffocws cryf ar bobl a lleoedd, ac sy’n medru gweithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid ar draws Sir Benfro, Cymru a thu hwnt i sicrhau cadwraeth o nodweddion arbennig y Parc Cenedlaethol tra’n cefnogi cymunedau cynaliadwy lleol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu llunio, ac yn cyfrannu at, bolisïau a rhaglenni corfforaethol yr Awdurdod, ac o fewn cyd-destun Cymreig ehangach. Yn hollbwysig, byddwch yn rhoi’r arweiniad i gyflawni swyddogaeth gynllunio statudol yr Awdurdod yn ogystal â’i swyddogaethau eraill megis cadwraeth, iechyd a lles, a rheoli hawliau tramwy cyhoeddus, gan gynnwys Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Bydd disgwyl i chi deithio, a bod yn eiriolwr i’n gweledigaeth, a gwella ein delwedd a chanfyddiad drwy eich gwaith, a’ch presenoldeb.

Pwrpas y Swydd;

Fel rhan o’r Tîm o Uwch Reolwyr, cyfarwyddo gweithgareddau strategol a gweithredol yr Awdurdod a sicrhau eu bod yn cyflawni gweledigaeth a blaenoriaethau’r Awdurdod yn unol â’n gwerthoedd, dibenion statudol a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru, ac adnoddau’r Awdurdod.

Prif Gyfrifoldebau;

• yn darparu arweinyddiaeth effeithiol, yn cyfleu gweledigaeth rymus i’r Awdurdod;
• yn sefydlu blaenoriaethau a rhaglenni strategol corfforaethol ac i’r gwasanaeth;
• yn sicrhau diwylliant cadarn o berfformiad uchel, gyda systemau priodol i gyflawni a monitro perfformiad gan gynnwys rheoli risg;
• yn sicrhau bod yr Awdurdod yn datblygu ac yn cynnal diwylliant sy’n rhoi’r cwsmer/dinesydd yn ganolog;
• yn arwain ac yn cyfarwyddo’r swyddogaeth gynllunio statudol;
• yn datblygu ac yn cynnal safle’r Awdurdod o ran rheoli, llywodraethu a bod yn broffesiynol;
• yn datblygu ac yn hyrwyddo gwerthoedd ac egwyddorion yr Awdurdod fel cyflogwr;
• yn cynrychioli’r Awdurdod yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol, a chyfrannu at waith Parciau Cenedlaethol Cymru/ Parciau Cenedlaethol y DU/ EUROPARC yn ôl y gofyn, gan fod yn ddylanwadwr allweddol ar ran y Parciau Cenedlaethol a’r Awdurdod; ac
• yn sicrhau bod penderfyniadau perthnasol yr Awdurdod yn cael eu rhoi ar waith, yn cynghori ac yn ymgynghori ag Aelodau’r Awdurdod ar faterion polisi, yn cynnal cysylltiadau gwaith effeithiol, ac yn dirprwyo ar ran y Prif Weithredwr yn ôl y gofyn.

Fe fydd yr ymgeisydd delfrydol;

• wedi’i addysgu/haddysgu hyd at lefel gradd neu’r cyfatebol, gydag aelodaeth lawn o RTPI neu broffesiwn berthnasol, gyda thystiolaeth o ddysgu a datblygu dulliau rheoli;
• gyda phrofiad o reoli staff mewn sefydliadau cymhleth, newidiol, mewn amgylchedd sy’n rhoi’r cwsmer yn ganolog, gyda phrofiad o weithio ar lefel uwch reolwr gydag Aelodau etholedig a phenodedig a’r gymuned;
• Yn brofiadol mewn cynllunio a llywodraethu corfforaethol gyda dealltwriaeth o’r cyd-destun gwleidyddol Cymreig, yn arbennig effaith y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy a’r heriau a wynebir gan newid yn yr hinsawdd a chreu economi carbon isel;
• Yn deall sut mae’r system o gynllunio defnydd tir yn gweithio yng Nghymru a’r materion a wynebir yn y dyfodol; ac
• Yn deall a gwerthfawrogi diwylliant, cymeriad, ieithoedd ac amgylchedd Sir Benfro a Chymru.

Cyflog a Buddion;

Cyflog sylfaenol i fyny at £62,440, 30 diwrnod o wyliau yn ogystal â gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol, darpariaethau gweithio oriau hyblyg, cyfleon datblygu gyrfa.

Lleolir y swydd ym Mhencadlys yr Awdurdod yn Noc Penfro, sy’n hygyrch gyda digon o lefydd parcio am ddim.

Bydd yr Awdurdod yn cyfrannu at gostau adleoli i’r ymgeisydd cywir.

Dyddiad cau; 09/05/19

Function
Cynllunio/Polisi
Status
Full Time
Type
Permanent
Hours
37 awr yr wythnos


Share this vacancy

Cynllunio/Cadwraeth/Arall

Archaeolegydd Cymunedol, Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
CARC1
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru
Salary
Cyflog sylfaenol hyd to £28,785 y flwyddyn

Archaeolegydd Cymunedol, Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Llawn-amser, 37 awr yr wythnos

Mae cyfle cyffrous wedi codi am Archaeolegydd Cymunedol i sicrhau bod Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn batrwm i eraill o ran archaeoleg yn y modd y mae’n rheoli’r safleoedd ac yn cyflawni prosiectau archaeolegol cymunedol.

Bydd yr Archaeolegydd Cymunedol;

• Yn rhoi cyngor proffesiynol gan gynnwys cymorth ar-safle i waith yr Awdurdod.
• Yn gwella dealltwriaeth o archaeoleg yn y Parc drwy waith prosiect a arweinir gan y gymuned sy’n sicrhau bod grwpiau anodd eu cyrraedd yn cael eu hannog yn frwd i gymryd rhan, ac yn datblygu ffyrdd newydd ac arloesol o ymgysylltu â’r cyhoedd.
• Yn datblygu a gweithredu rhaglen arolwg a fframwaith monitro ar gyfer safleoedd hanesyddol sydd mewn perygl. Datblygu cynigion rheoli a gweithio gydag asiantaethau perthnasol, tirfeddianwyr ac ati i weithredu’r rhaglen.
• Yn ymchwilio i gyfleoedd o ddatblygu mentrau newydd drwy weithio mewn partneriaeth, a lle bo’n bosibl, cynyddu’r cyfleoedd hyn gyda chymorth cyllid allanol.
• Yn datblygu a chynnal cysylltiadau strategol effeithiol ar lefel leol a chenedlaethol ar faterion sy’n ymwneud ag archaeoleg.
• Yn rhoi cyngor proffesiynol i’r Awdurdod ac ar ran yr Awdurdod ar ymgynghori allanol lle mae goblygiadau i archaeoleg yn y Parc.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol;

• Yn meddu ar radd neu’r cyfatebol mewn archaeoleg neu bwnc perthynol (mewn amgylchiadau eithriadol, gwybodaeth a sgiliau sy’n cyfateb i’r rhai hyn) a’r gallu i ddangos y gellir llwyddo i fod yn aelod o CIfA (ar lefel aelod cyswllt neu’n uwch).
• Â phrofiad ymarferol o reoli safle archaeolegol ynghyd â phrofiad o weithio gyda gwirfoddolwyr. Mae profiad o gael caniatâd megis ar gyfer Henebion, caniatâd Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, yn ddymunol.
• Â gwybodaeth am ddeddfwriaeth a rheoliadau archaeolegol allweddol ar reoli eiddo a thir ynghyd â gwybodaeth am archaeoleg sy’n berthnasol i Sir Benfro.
• Yn meddu ar sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac yn ysgrifenedig, ynghyd â sgiliau rhifol a thechnoleg gwybodaeth da, a hefyd mae angen sgiliau GIS.
• Â’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn ddwyieithog (Cymraeg lefel B2 yn hanfodol). Hefyd mae trwydded yrru lawn yn hanfodol.
Cyflog a Buddion;
Cyflog sylfaenol hyd at £28,785, 23 diwrnod man lleiaf o wyliau a gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio oriau hyblyg.

Dyddiad cau; 03/05/19

Function
Cynllunio/Cadwraeth/Arall
Status
Full Time
Type
Permanent
Hours
37 awr yr wythnos


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Notify me of new vacancies