Working with Us

Current Vacancies

Cynllunio/Cadwraeth/Arall

Cynllun Kickstart -Cymorth Gweinyddol Cynllunio

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
Kickstart PAS W
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Lleoliad chwe mis fydd hwn yn cefnogi Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
Yn gweithio'n uniongyrchol i'r Goruchwylydd Cymorth Cynllunio, bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am y canlynol:

• Cofrestru Ceisiadau Cynllunio a chwynion gorfodi
• Cynorthwyo i gyhoeddi penderfyniadau Cynllunio
• Dilysu ceisiadau am hysbysebion a mân geisiadau
• Ymateb i ymholiadau cyffredinol a gyfeirir at y tîm Cynllunio.
• Cymorth gweinyddol cyffredinol i sicrhau bod yr adran a'r tîm yn rhedeg yn hwylus.
Gradd C neu’n uwch mewn Saesneg a Mathemateg TGAU.
Sgiliau cadarn mewn cyfathrebu ysgrifenedig.
Gweithio’n drylwyr a sylw craff i fanylion.
Sgiliau gwasanaeth cwsmer o'r radd flaenaf neu'n barod i ddelio ag ymholiadau a chwynion cwsmeriaid yn gadarnhaol.
Sgiliau sylfaenol mewn technoleg gwybodaeth ac amrywiol systemau.
25 awr i’w gweithio rhwng dydd Llun a dydd Gwener a rhwng yr oriau 9 i 5pm. Yr union batrwm gwaith i’w gytuno gyda’r unigolyn. Caniateir hyblygrwydd i’r person iawn.
Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Bydd APCAP yn datblygu rhaglen gyflogadwyedd unigol bwrpasol fydd yn mynd law yn llaw â'r lleoliadau. Bydd hyn yn cynnwys:

• Contract Lleoliad Gwaith sy’n nodi sgiliau a thargedau gyrfa yr ymgeiswyr a disgwyliadau APCAP o ran eu cwblhau'n llwyddiannus - cefnogir hyn drwy sesiynau hyfforddi rheolaidd i sicrhau cyrhaeddiad;
• Rhestr o Broffil Sgiliau a Phersonoliaeth i fagu hyder a hunanymwybyddiaeth;
• Gweithdy cynllunio gyrfa, gan gynnwys y gwahanol lwybrau i gyflogaeth;
• Cyngor ar wella hyder a sgiliau rhyngbersonol yn y farchnad swyddi;
• Cymorth ar wella sgiliau cyflogadwyedd;
• Gweithdai ar ysgrifennu CV a sgiliau cyfweliad;
• Hyfforddiant ar sgiliau penodol drwy ddefnyddio dull cyfunol o ddysgu ystafell ddosbarth ac e-Ddysgu. Bydd hyn yn cynnwys hyfforddiant ar y system o Reoli Datblygu (Cynllunio) a Microsoft Office.
• Bydd hyfforddiant rôl-benodol yn cael ei ddarparu drwy hyfforddiant gan reolwr llinell a bydd yn cynnwys dealltwriaeth o’r Broses Caniatâd Cynllunio / Gwneud Cais Cynllunio a’r broses o Orfodi Rheolau Cynllunio, a Sgiliau Gwasanaeth Cwsmer dros y Ffôn ac yn Ysgrifenedig.

Neilltuir cyfaill / mentor i bob ymgeisydd o fewn APCAP i'w helpu i lywio’r byd gwaith, a byddant yn derbyn goruchwyliaeth reolaidd.

Dyddiad cau: 19:5:21

Function
Cynllunio/Cadwraeth/Arall
Status
Part Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
25


Share this vacancy

Cynllun Kickstart - Cynorthwyydd Cymorth Archaeolegol

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
Kickstart Arch W
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Lleoliad chwe mis fydd hwn yn cefnogi Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Gan weithio'n uniongyrchol i'r Archaeolegydd Cymunedol, bydd deiliad y swydd yn:

· Cynorthwyo/cefnogi i drefnu cyfarfodydd ac ymweliadau safle gan gynnwys cymryd nodiadau ac ati.
· Bod yn gyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau e-bost/dros y ffôn (lle bo’n briodol).
· Cynorthwyo gyda gwaith ein Gwarcheidwaid Treftadaeth gyda’r ysgolion lleol.
· Rhoi cymorth i gynllunio a chyflwyno'r Diwrnod Archaeoleg blynyddol.
· Helpu i ddatblygu cynnwys gwe dudalen archaeoleg ar y wefan.
· Cynorthwyo gyda cheisiadau am Ganiatâd Heneb Rhestredig ac am Ganiatâd Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSI).
· Cynorthwyo gyda'r gweithgaredd o fonitro henebion a wneir gan wirfoddolwyr treftadaeth gan gynnwys gweinyddu’r ffurflenni a gyflwynir.
· Cefnogi'r Cynllun Gwarchod Treftadaeth gan gynnwys monitro a diweddaru'r dudalen Facebook sy’n cynnwys gwybodaeth am y cynllun.
Gradd C neu’n uwch mewn Saesneg TGAU.
Sgiliau da mewn cyfathrebu ysgrifenedig ac ar lafar.
Gweithio’n drylwyr a sylw craff i fanylion.
Y gallu i ysgrifennu cynnwys marchnata ffeithiol a defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a Microsoft office (neu’r cyffelyb).
Gwybodaeth neu ddiddordeb yn y sector diwylliannol / treftadaeth neu archaeoleg yn benodol.
25 awr i’w gweithio rhwng dydd Llun a dydd Gwener a rhwng yr oriau 9 i 5pm. Yr union batrwm gwaith i’w gytuno gyda’r unigolyn. Caniateir hyblygrwydd i’r person iawn.
Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Bydd APCAP yn datblygu rhaglen gyflogadwyedd unigol bwrpasol fydd yn mynd law yn llaw â'r lleoliadau. Bydd hyn yn cynnwys:

• Contract Lleoliad Gwaith sy’n nodi sgiliau a thargedau gyrfa yr ymgeiswyr a disgwyliadau APCAP o ran eu cwblhau'n llwyddiannus - cefnogir hyn drwy sesiynau hyfforddi rheolaidd i sicrhau cyrhaeddiad;
• Rhestr o Broffil Sgiliau a Phersonoliaeth i fagu hyder a hunanymwybyddiaeth;
• Gweithdy cynllunio gyrfa, gan gynnwys y gwahanol lwybrau i gyflogaeth;
• Cyngor ar wella hyder a sgiliau rhyngbersonol yn y farchnad swyddi;
• Cymorth ar wella sgiliau cyflogadwyedd;
• Gweithdai ar ysgrifennu CV a thechneg cyfweliad;
• Hyfforddiant ar sgiliau penodol drwy ddefnyddio dull cyfunol o ddysgu ystafell ddosbarth ac e-Ddysgu. Bydd hyn yn cynnwys hyfforddiant gyda'r tîm Marchnata a Chyfathrebu ar ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol; Sgiliau Mapio; Cymryd Cofnodion; Sgiliau Digidol a Microsoft Office.
• Dysgu yn y gwaith ar Henebion Cofrestredig ac ar Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Neilltuir cyfaill / mentor i bob ymgeisydd o fewn APCAP i'w helpu i lywio’r byd gwaith, a byddant yn derbyn goruchwyliaeth reolaidd.

Dyddiad cau: 19:5:21

Function
Cynllunio/Cadwraeth/Arall
Status
Part Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
25


Share this vacancy

Gwasanaethau Cwsmeriaid

Cynllun Kickstart - Cynorthwyydd Profiad Cwsmer a Warden Safle (Castell Henllys)

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
Kickstart CCSW CH W
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Lleoliad chwe mis fydd hwn yn cefnogi Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
Yn gweithio'n uniongyrchol i'r Rheolwr Safle yng Nghastell Henllys, bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am y canlynol:

• Cyfarfod a chyfarch ymwelwyr gan sicrhau bod yr ymwelydd yn cael profiad o’r radd flaenaf, gan gynnwys croesawu ymwelwyr ar y safle a’u cynorthwyo i ddeall y gweithgareddau a’r gwasanaethau addysg a gynigir.
• Cyfeirio aelodau’r cyhoedd a chynorthwyo i reoli’r maes parcio a llif yr ymwelwyr.
• Cynorthwyo staff y Gwasanaethau Ymwelwyr ac Addysg i osod y gweithgareddau a’u cau ar ddiwedd dydd.
• Cynorthwyo’r staff adwerthu gyda’u dyletswyddau cadw rhestr o’r stoc a rhedeg y siop.
• Cynorthwyo Warden y Safle drwy sicrhau y cedwir at fesurau iechyd a diogelwch y safle, gan gynnwys gwirio bod sbwriel wedi’i gasglu a bod y gwaith glanhau wedi’i wneud.
• Cyflawni mân waith cynnal a chadw’r safle o dan gyfarwyddyd llawn ac yn unol ag Asesiadau Risg a’r canllawiau iechyd a diogelwch.
Brwdfrydedd a’r gallu i ddysgu.
Gweithio’n drylwyr a sylw craff i fanylion.
Gofal a diwydrwydd a’r gallu i sicrhau y cedwir at yr egwyddorion iechyd a diogelwch bob amser.
Sgiliau gwasanaeth cwsmer o'r radd flaenaf neu'n barod i ddelio ag ymholiadau a chwynion cwsmeriaid yn gadarnhaol.
25 awr i’w gweithio rhwng dydd Llun a dydd Gwener a rhwng yr oriau 9 i 5pm. Yr union batrwm gwaith i’w gytuno gyda’r unigolyn. Caniateir hyblygrwydd i’r person iawn.
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Bydd APCAP yn datblygu rhaglen gyflogadwyedd unigol bwrpasol fydd yn mynd law yn llaw â'r lleoliadau. Bydd hyn yn cynnwys:

• Contract Lleoliad Gwaith sy’n nodi sgiliau a thargedau gyrfa yr ymgeiswyr a disgwyliadau APCAP o ran eu cwblhau'n llwyddiannus - cefnogir hyn drwy sesiynau hyfforddi rheolaidd i sicrhau cyrhaeddiad;
• Rhestr o Broffil Sgiliau a Phersonoliaeth i fagu hyder a hunanymwybyddiaeth;
• Gweithdy cynllunio gyrfa, gan gynnwys y gwahanol lwybrau i gyflogaeth;
• Cyngor ar wella hyder a sgiliau rhyngbersonol yn y farchnad swyddi;
• Cymorth ar wella sgiliau cyflogadwyedd;
• Gweithdai ar ysgrifennu CV a sgiliau cyfweliad;
• Hyfforddiant ar sgiliau penodol drwy ddefnyddio dull cyfunol o ddysgu ystafell ddosbarth ac e-Ddysgu. Bydd hyn yn cynnwys hyfforddiant ar y system o Reoli Datblygu (Cynllunio) a Microsoft Office.
• Bydd hyfforddiant rôl-benodol yn cael ei ddarparu drwy hyfforddiant gan reolwr llinell a bydd yn cynnwys Sgiliau Gwasanaeth Cwsmer, Cymraeg Sylfaenol, Cyflawni Asesiadau Risg, Rheoli Stoc. Darperir hyfforddiant sylfaenol ar Iechyd a Diogelwch, gan gynnwys sgiliau Codi a Chario.

Neilltuir cyfaill / mentor i bob ymgeisydd o fewn APCAP i'w helpu i lywio’r byd gwaith, a byddant yn derbyn goruchwyliaeth reolaidd.

Dyddiad cau: 19:5:21

Function
Gwasanaethau Cwsmeriaid
Status
Part Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
25


Share this vacancy

Cynllun Kickstart - Cynorthwyydd Profiad Cwsmer a Warden Safle (Caeriw)

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
Kickstart CCSW C W
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Lleoliad chwe mis fydd hwn yn cefnogi Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
Yn gweithio'n uniongyrchol i'r Rheolwr Safle yng Nghastell Caeriw, bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am y canlynol:

• Cyfarfod a chyfarch ymwelwyr gan sicrhau bod yr ymwelydd yn cael profiad o’r radd flaenaf, gan gynnwys croesawu ymwelwyr ar y safle a’u cynorthwyo i ddeall y gweithgareddau a’r gwasanaethau addysg a gynigir.
• Cyfeirio aelodau’r cyhoedd a chynorthwyo i reoli’r maes parcio a llif yr ymwelwyr.
• Cynorthwyo staff y Gwasanaethau Ymwelwyr ac Addysg i osod y gweithgareddau a’u cau ar ddiwedd dydd.
• Cynorthwyo’r staff adwerthu gyda’u dyletswyddau cadw rhestr o’r stoc a rhedeg y siop.
• Cynorthwyo Warden y Safle drwy sicrhau y cedwir at fesurau iechyd a diogelwch y safle, gan gynnwys gwirio bod sbwriel wedi’i gasglu a bod y gwaith glanhau wedi’i wneud.
• Cyflawni mân waith cynnal a chadw’r safle o dan gyfarwyddyd llawn ac yn unol ag Asesiadau Risg a’r canllawiau iechyd a diogelwch.
Brwdfrydedd a’r gallu i ddysgu.
Gweithio’n drylwyr a sylw craff i fanylion.
Gofal a diwydrwydd a’r gallu i sicrhau y cedwir at yr egwyddorion iechyd a diogelwch bob amser.
Sgiliau gwasanaeth cwsmer o'r radd flaenaf neu'n barod i ddelio ag ymholiadau a chwynion cwsmeriaid yn gadarnhaol.
25 awr i’w gweithio rhwng dydd Llun a dydd Gwener a rhwng yr oriau 9 i 5pm. Yr union batrwm gwaith i’w gytuno gyda’r unigolyn. Caniateir hyblygrwydd i’r person iawn.
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Bydd APCAP yn datblygu rhaglen gyflogadwyedd unigol bwrpasol fydd yn mynd law yn llaw â'r lleoliadau. Bydd hyn yn cynnwys:

• Contract Lleoliad Gwaith sy’n nodi sgiliau a thargedau gyrfa yr ymgeiswyr a disgwyliadau APCAP o ran eu cwblhau'n llwyddiannus - cefnogir hyn drwy sesiynau hyfforddi rheolaidd i sicrhau cyrhaeddiad;
• Rhestr o Broffil Sgiliau a Phersonoliaeth i fagu hyder a hunanymwybyddiaeth;
• Gweithdy cynllunio gyrfa, gan gynnwys y gwahanol lwybrau i gyflogaeth;
• Cyngor ar wella hyder a sgiliau rhyngbersonol yn y farchnad swyddi;
• Cymorth ar wella sgiliau cyflogadwyedd;
• Gweithdai ar ysgrifennu CV a sgiliau cyfweliad;
• Hyfforddiant ar sgiliau penodol drwy ddefnyddio dull cyfunol o ddysgu ystafell ddosbarth ac e-Ddysgu. Bydd hyn yn cynnwys hyfforddiant ar y system o Reoli Datblygu (Cynllunio) a Microsoft Office.
• Bydd hyfforddiant rôl-benodol yn cael ei ddarparu drwy hyfforddiant gan reolwr llinell a bydd yn cynnwys Sgiliau Gwasanaeth Cwsmer, Cymraeg Sylfaenol, Cyflawni Asesiadau Risg, Rheoli Stoc. Darperir hyfforddiant sylfaenol ar Iechyd a Diogelwch, gan gynnwys sgiliau Codi a Chario.

Neilltuir cyfaill / mentor i bob ymgeisydd o fewn APCAP i'w helpu i lywio’r byd gwaith, a byddant yn derbyn goruchwyliaeth reolaidd.

Dyddiad cau: 19:5:21

Function
Gwasanaethau Cwsmeriaid
Status
Part Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
25


Share this vacancy

Gweinyddiaeth

Cynorthwyydd Gweinyddol

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
AAW DM 14521
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Cynorthwyydd Gweinyddol – 37 awr yr wythnos

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw unig wir barc cenedlaethol arfordirol Prydain, man lle mae clogwyni garw a thraethau aur a dyffrynnoedd coediog yn arwain at fryniau mewndirol gwyllt - yn ddealladwy, mae cynllunio yn chwarae rhan allweddol yn ein cyfrifoldeb am y lle arbennig hwn.
Mae swydd wedi codi am Gynorthwyydd Gweinyddol fydd yn gyfrifol am amrediad llawn o ddyletswyddau gweinyddol yn y Tîm Gweinyddol Rheoli Datblygu ac am roi cymorth gweinyddol i’r adran.

Prif Gyfrifoldebau:

• Rhoi cymorth hyblyg ym mhob maes o’r adran, gan gynnwys yr is-adran gorfodaeth, ac yn gwybod am bob dyletswydd gweinyddol er mwyn gallu cyflenwi ar adegau o salwch neu absenoldeb yn ôl y galw.
• Cofrestru ceisiadau Cynllunio, cofnodi manylion ar ein cronfa ddata, a sicrhau y dilynir y weithdrefn ymgynghori a chydnabod yn gywir.
• Cyflawni chwiliadau ar eiddo a chynorthwyo gyda’r gwaith o baratoi ar gyfer apeliadau.
• Cynnal pob cofnod priodol ar gyfrifiadur ac ar bapur a systemau ffeilio, a hwyluso mynediad i bob aelod o staff ac aelodau’r cyhoedd.
• Paratoi ffeiliau ar gyfer digideiddio fel rhan o ymrwymiad corfforaethol parhaus yr Awdurdod i ddigideiddio pob cofnod cynllunio.
• Ymateb i ymholiadau o ddydd i ddydd gan staff a’r cyhoedd yn gyffredinol a delio ag ymwelwyr yn y dderbynfa ac ymholiadau dros y ffôn mewn modd cyfeillgar a hyderus.
• Cyflawni pob dyletswydd i safon uchel, yn brydlon ac yn gywir.

Cymwysterau, Sgiliau a Phrofiad:

• Saesneg a Mathemateg i lefel TGAU (neu’r cyfatebol) ar Radd C neu uwch.
• Yn hyddysg mewn defnyddio technoleg gwybodaeth; yn gallu defnyddio Word, Excel, Access ac Outlook.
• Profiad o weinyddiaeth swyddfa, a safonau personol uchel o gywirdeb a bod yn ddibynadwy.
• Sgiliau cyfathrebu da yn ysgrifenedig ac ar lafar.
• Yn meddu ar hunan-gymhelliant a chryn dipyn o flaengaredd.
• Yn gallu gweithio’n dda mewn sefyllfaoedd tîm ac addasu i wahanol alwadau a phwysau.

Byddai’r gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn fantais ond nid yn hanfodol.

Cyflog a Buddion:

Cyflog sylfaenol hyd at £19,698, lleiafswm o 23 diwrnod o wyliau, yn codi i 28 diwrnod, ynghyd â gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio hyblyg, a chyfleoedd datblygu gyrfa.
Lleolir y swydd yn ein Pencadlys yn Noc Penfro; mae'r swyddfa yn 8 munud o gerdded o'r orsaf reilffordd agosaf, mae gennym gyfleusterau parcio beiciau diogel a digon o le i barcio ceir. Hefyd rydym yn gweithredu cynllun ceir yr Awdurdod ar gyfer ymweliadau safle.

Dyddiad cau: 23/5/21

Function
Gweinyddiaeth
Status
Full Time
Type
Permanent


Share this vacancy

Cynllun Kickstart -Gweinyddiaeth Busnes

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
Kickstart BAW
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Lleoliad chwe mis fydd hwn yn cefnogi Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
Bydd deiliad y swydd yn ymgymryd â rôl o weithio ar draws nifer o wahanol agweddau ar y gwaith a wneir gan yr Awdurdod, gan agor y drws iddynt i ystod eang o wasanaethau sy'n cynnwys Gwasanaethau Democrataidd, Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Cwsmer, Cyllid neu Reoli Cefn Gwlad. Bydd union natur y rôl yn cael ei benderfynu gan sgiliau'r ymgeisydd ac anghenion yr Awdurdod ar y pryd. Bydd yn cynnwys y canlynol:

Rheoli a dosbarthu’r post sy'n dod i mewn ac yn mynd allan.
• Ateb galwadau ffôn sy'n dod i mewn, cymryd negeseuon a dilyn y neges ymhellach lle bo gofyn.
• Cyfarch unrhyw ymwelwyr â'r swyddfeydd mewn modd proffesiynol a rhoi lluniaeth lle bo hynny’n briodol.
• Teipio adroddiadau a llythyrau yn gyflym ac yn gywir.
• Mewnbynnu data ar gyfer yr anfonebau cyfrifon taladwy (darperir hyfforddiant mewnol).
• Cynnal system y swyddfa o ffeilio/archifo ar bapur ac yn electronig.
• Codi anfonebau/datganiadau a chynorthwyo gyda'r broses o reoli credyd.
• Cynorthwyo'r Tîm Adnoddau Dynol gyda’r gweithgaredd Recriwtio.
• Cynorthwyo'n rhagweithiol gyda’r gwaith o redeg y swyddfa Gwasanaethau Democrataidd yn hwylus.
• Cydlynu’r dyddiadur.
• Cymorth gyda marchnata/cyfathrebu, i gynnwys digwyddiadau, ymgyrchoedd, gwefan, ac adroddiadau i’r cyfryngau cymdeithasol.
Gradd C neu’n uwch mewn Saesneg a Mathemateg TGAU.
Sgiliau cadarn mewn cyfathrebu ysgrifenedig.
Gweithio’n drwyadl a sylw craff i fanylion.
Sgiliau gwasanaeth cwsmer o'r radd flaenaf neu'n barod i ddelio ag ymholiadau a chwynion cwsmeriaid yn gadarnhaol.
Sgiliau sylfaenol mewn technoleg gwybodaeth ac amrywiol systemau.
25 awr i’w gweithio rhwng dydd Llun a dydd Gwener a rhwng yr oriau 9 i 5pm. Yr union batrwm gwaith i’w gytuno gyda’r unigolyn. Caniateir hyblygrwydd i’r person iawn.
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Bydd APCAP yn datblygu rhaglen gyflogadwyedd unigol bwrpasol fydd yn mynd law yn llaw â'r lleoliadau. Bydd hyn yn cynnwys:

• Contract Lleoliad Gwaith sy’n nodi sgiliau a thargedau gyrfa yr ymgeiswyr a disgwyliadau APCAP o ran eu cwblhau'n llwyddiannus - cefnogir hyn drwy sesiynau hyfforddi rheolaidd i sicrhau cyrhaeddiad;
• Rhestr o Broffil Sgiliau a Phersonoliaeth i fagu hyder a hunanymwybyddiaeth;
• Gweithdy cynllunio gyrfa, gan gynnwys y gwahanol lwybrau i gyflogaeth;
• Cyngor ar wella hyder a sgiliau rhyngbersonol yn y farchnad swyddi;
• Cymorth ar wella sgiliau cyflogadwyedd;
• Gweithdai ar ysgrifennu CV a sgiliau cyfweliad;
• Hyfforddiant ar sgiliau penodol drwy ddefnyddio dull cyfunol o ddysgu ystafell ddosbarth ac e-Ddysgu. Bydd hyn yn cynnwys hyfforddiant ar y system o Reoli Datblygu (Cynllunio) a Microsoft Office.
• Bydd hyfforddiant rôl-benodol yn cael ei ddarparu drwy hyfforddiant gan reolwr llinell.

Neilltuir cyfaill / mentor i bob ymgeisydd o fewn APCAP i'w helpu i lywio’r byd gwaith, a byddant yn derbyn goruchwyliaeth reolaidd.

Dyddiad cau: 19:5:21

Function
Gweinyddiaeth
Status
Part Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
25


Share this vacancy

Ystadau/Meysydd Parcio

Gweithiwr Cymorth Meysydd Parcio

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
CPSW7521
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Gweithiwr Cymorth Meysydd Parcio (Swydd Dymhorol)
Dechrau Mehefin – mis Medi
Swydd llawn-amser dymhorol o 37 awr yr wythnos i’w gweithio dros 5 niwrnod i gynnwys dydd Sadwrn a dydd Sul.

Mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yn rheoli rhyw 40 o feysydd parcio a llefydd parcio, a chodir tâl mewn 14 ohonynt. Mae swydd wag gennym ar hyn o bryd ar gyfer Gweithiwr Cymorth Meysydd Parcio sy’n swydd dymhorol.

Prif Gyfrifoldebau:

Mae’r swydd yn golygu gyrru rhwng sawl safle ac yn gyfrifol am gasglu arian o’r peiriannau Talu a Dangos, didoli/cysoni’r arian a gasglwyd, a gwaith sylfaenol o gynnal-a-chadw’r peiriannau Talu a Dangos ynghyd â gwaith sylfaenol o gynnal a chadw safle’r maes parcio.


Sgiliau a Phrofiad:

Bydd angen y canlynol ar yr ymgeisydd:

• Trwydded yrru lawn.
• Profiad o drin arian mân a gwybodaeth o arferion gwaith ariannol, ynghyd â sgiliau da a’r gallu i drin ffigurau a chadw cofnodion ariannol.
• Y gallu mecanyddol i gyflawni’r gwaith o gynnal-a-chadw peiriannau Talu a Dangos.
• Bod yn ddibynadwy, yn ddidwyll, yn gallu gweithio heb oruchwyliaeth a threfnu eich baich gwaith eich hun.
• Profiad blaenorol o weithio gyda’r cyhoedd ynghyd â’r gallu i ymdrin â’r cyhoedd yn gyfeillgar ac yn gwrtais.
• Y gallu i gyflawni’r agweddau ymarferol a chorfforol o’r swydd sy’n cynnwys cryn dipyn o yrru a thrin peiriannau a/neu arian.
• Yn barod i weithio yn yr awyr agored ym mhob tywydd ac agwedd hyblyg tuag at waith.
• Sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn ddymunol.


Cyflog a Buddion:

Cyflog sylfaenol hyd at £18,562 (pro-rata).

Mae pob swydd â lleiafswm o 23 diwrnod o wyliau (pro rata) yn codi i 28 diwrnod (pro rata), ynghyd â gwyliau cyhoeddus (pro rata), Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, trefniadau gweithio oriau hyblyg, a chyfleoedd i ddatblygu gyrfa. Darperir dillad addas yn yr awyr agored a cherbyd ar gyfer pob swydd.

Dyddiad cau: 21:5:21

Function
Ystadau/Meysydd Parcio
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
37


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Notify me of new vacancies