Working with Us

Current Vacancies

Gwasanaethau Cwsmeriaid

Cynorthwyydd Canolfan Ymwelwyr ac Oriel – Oriel y Parc, Tyddewi, Sir Benfro

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
VCGA1
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru
Salary
£9 yr awr

Cynorthwyydd Canolfan Ymwelwyr ac Oriel – Oriel y Parc, Tyddewi, Sir Benfro
£9 yr awr, contract 12 mis
15 awr yr wythnos (oriau ychwanegol ar gael ar adegau prysur).

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw un o ardaloedd gwarchodedig mwyaf eiconig gwledydd Prydain; Canolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, sydd wedi ennill gwobrau, yw un o’n cyfleusterau ymwelwyr uchaf ei broffil sydd yma i gynorthwyo ymwelwyr i wneud y gorau o’u harhosiad yn Sir Benfro.

Bydd y Cynorthwyydd Canolfan Ymwelwyr ac Oriel;

• Yn hyrwyddo gwell dealltwriaeth a mwynhad o’r Parc Cenedlaethol a dibenion yr Awdurdod, ac yn darparu’r safon uchaf o wasanaeth gwybodaeth i ymwelwyr a gofal cwsmeriaid.
• Yn cynnig croeso cynnes ac yn codi proffil cadarnhaol Oriel y Parc yn llwyddiannus drwy safonau gwasanaethau cwsmer eithriadol.
• Yn cynghori a chyfeirio ymwelwyr i hyrwyddo cyfleusterau a gwasanaethau Oriel y Parc i gwrdd â’u hanghenion unigol.
• Yn darparu gwasanaeth gwybodaeth cynhwysfawr a gwasanaeth adwerthu i ymwelwyr ac i bawb sy’n cysylltu ag Oriel y Parc.

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig ac ymroddedig sydd â:

• Phrofiad o wasanaeth i gwsmeriaid, awydd cryf i weithio a gwybodaeth leol dda iawn.
• Sgiliau trefnu da a’r gallu i gyfathrebu yn effeithiol wyneb yn wyneb ac ar y ffôn.
• Y gallu i ddefnyddio adnoddau cyfeirio ac amserlenni (gan gynnwys ar-lein) i gyrchu gwybodaeth.
• Profiad adwerthu, a’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg (mae’r ddau hyn yn ddymunol ond nid yn hanfodol).
• Agwedd hyblyg at batrymau gwaith (mae Oriel y Parc ar agor 7 diwrnod yr wythnos. Mae gweithio ar benwythnosau a gwyliau cyhoeddus yn hanfodol i’r swydd hon).
• Diddordeb yn y Parc Cenedlaethol, gwaith yr Awdurdod ac Oriel y Parc.

Bydd datgeliad DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad cau: 02/04/19

Function
Gwasanaethau Cwsmeriaid
Status
Part Time
Type
Temporary Contract
Hours
15 awr yr wythnos


Share this vacancy

Cynllunio/Cadwraeth/Arall

Archaeolegydd Cymunedol, Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
CARC1
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru
Salary
Cyflog sylfaenol hyd to £28,785 y flwyddyn

Archaeolegydd Cymunedol, Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Llawn-amser, 37 awr yr wythnos

Mae cyfle cyffrous wedi codi am Archaeolegydd Cymunedol i sicrhau bod Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn batrwm i eraill o ran archaeoleg yn y modd y mae’n rheoli’r safleoedd ac yn cyflawni prosiectau archaeolegol cymunedol.

Bydd yr Archaeolegydd Cymunedol;

• Yn rhoi cyngor proffesiynol gan gynnwys cymorth ar-safle i waith yr Awdurdod.
• Yn gwella dealltwriaeth o archaeoleg yn y Parc drwy waith prosiect a arweinir gan y gymuned sy’n sicrhau bod grwpiau anodd eu cyrraedd yn cael eu hannog yn frwd i gymryd rhan, ac yn datblygu ffyrdd newydd ac arloesol o ymgysylltu â’r cyhoedd.
• Yn datblygu a gweithredu rhaglen arolwg a fframwaith monitro ar gyfer safleoedd hanesyddol sydd mewn perygl. Datblygu cynigion rheoli a gweithio gydag asiantaethau perthnasol, tirfeddianwyr ac ati i weithredu’r rhaglen.
• Yn ymchwilio i gyfleoedd o ddatblygu mentrau newydd drwy weithio mewn partneriaeth, a lle bo’n bosibl, cynyddu’r cyfleoedd hyn gyda chymorth cyllid allanol.
• Yn datblygu a chynnal cysylltiadau strategol effeithiol ar lefel leol a chenedlaethol ar faterion sy’n ymwneud ag archaeoleg.
• Yn rhoi cyngor proffesiynol i’r Awdurdod ac ar ran yr Awdurdod ar ymgynghori allanol lle mae goblygiadau i archaeoleg yn y Parc.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol;

• Yn meddu ar radd neu’r cyfatebol mewn archaeoleg neu bwnc perthynol (mewn amgylchiadau eithriadol, gwybodaeth a sgiliau sy’n cyfateb i’r rhai hyn) a’r gallu i ddangos y gellir llwyddo i fod yn aelod o CIfA (ar lefel aelod cyswllt neu’n uwch).
• Â phrofiad ymarferol o reoli safle archaeolegol ynghyd â phrofiad o weithio gyda gwirfoddolwyr. Mae profiad o gael caniatâd megis ar gyfer Henebion, caniatâd Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, yn ddymunol.
• Â gwybodaeth am ddeddfwriaeth a rheoliadau archaeolegol allweddol ar reoli eiddo a thir ynghyd â gwybodaeth am archaeoleg sy’n berthnasol i Sir Benfro.
• Yn meddu ar sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac yn ysgrifenedig, ynghyd â sgiliau rhifol a thechnoleg gwybodaeth da, a hefyd mae angen sgiliau GIS.
• Â’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn ddwyieithog (Cymraeg lefel B2 yn hanfodol). Hefyd mae trwydded yrru lawn yn hanfodol.
Cyflog a Buddion;
Cyflog sylfaenol hyd at £28,785, 23 diwrnod man lleiaf o wyliau a gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio oriau hyblyg.

Dyddiad cau; 09/04/19

Function
Cynllunio/Cadwraeth/Arall
Status
Full Time
Type
Permanent
Hours
37 awr yr wythnos


Share this vacancy

Wardeniaid

Wardeiniaid Cynorthwyol Tymhorol - Sir Benfro

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
SAW1
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru
Salary
£9 yr awr

Wardeiniaid Cynorthwyol Tymhorol - Sir Benfro
£9 yr awr, llawn-amser, dros dro, Mai - Medi 2019

Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymfalchïo yn y cyfoeth o lefydd gwych sydd yn ardal y Parc i’w harchwilio a’u mwynhau. Mae’r arfordir trawiadol yn cynnig traethau aur diogel sy'n ddelfrydol i deuluoedd, mae cannoedd o filltiroedd o lwybrau troed, yn ogystal â chlogwyni garw a childraethau creigiog diarffordd.

Fel rhan o'n rhaglen ar gyfer haf 2019, rydym yn awr yn recriwtio Wardeiniaid Cynorthwyol Tymhorol i weithio yn yr awyr agored yn y Parc Cenedlaethol yn ystod misoedd yr haf fel rhan o dîm bach, yn helpu i gynnal Llwybr Arfordir Sir Benfro a'r rhwydwaith ehangach o lwybrau, yn ogystal â chynnal yr amrywiol safleoedd sy’n eiddo i’r Awdurdod Parc Cenedlaethol ac a reolir gan yr Awdurdod.

Dyletswyddau a Chyfrifoldebau;

• Mae'r gwaith yn bennaf yn golygu torri llystyfiant drwy ddefnyddio amrywiaeth o beiriannau, gan gynnwys troedffustiau, peiriant torri prysgwydd a pheiriant tocio gwrychoedd.
• Cynnal a chadw celfi hawliau tramwy ar Lwybr yr Arfordir a’r rhwydwaith o lwybrau mewndirol, gan gynnwys gatiau, grisiau, arwyddion ac arwynebau llwybrau yn ôl y gofyn.
• Cynnal a gwasanaethu offer a pheiriannau a ddefnyddir yn ystod eich gwaith bob dydd.

Bydd ymgeiswyr delfrydol;

• Yn berson ymarferol gydag o leiaf 6 mis o brofiad gwaith o ddefnyddio a chynnal peiriannau torri megis torri prysgwydd, tocio
gwrychoedd, torri porfa a throedffustiau.
• Yn gallu gwneud gwaith sylfaenol o wasanaethu ac atgyweirio offer a chyfarpar (yn ddefnyddiol ond nid yn hanfodol).
• Â phrofiad mewn tasgau rheoli cefn gwlad a chadwraeth ymarferol, gan gynnwys codi a gosod arwyddion, dodrefn mynediad megis gatiau, sticlau, ffensys, cloddiau ac ati.
• Yn meddu ar dystysgrifau ar gyfer defnyddio peiriannau torri prysgwydd, peiriannau torri porfa a pheiriannau perthnasol eraill (yn ddefnyddiol ond nid yn hanfodol) ac yn yr un modd NVQ lefel 2 neu’r cyfatebol mewn cadwraeth neu reolaeth cefn gwlad.
• Yn meddu ar drwydded yrru lawn. Mae'r gallu i dynnu ôl-gerbydau yn ddymunol ond nid yn hanfodol. Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol.

Mae nifer o swyddi ar gael i gwmpasu’r ardaloedd canlynol;

• 3 Swydd yn Ardal y Gorllewin - yn atebol i Llwynhelyg, Hwlffordd, yn cwmpasu’r ardal o Abergwaun i Dyddewi, Dale ac ymlaen i Neyland.

• 2 Swydd yn Ardal y Gogledd - yn atebol i Gilrhedyn, yn cwmpasu Bryniau'r Preseli a'r arfordir o Abergwaun i Landudoch.

• 1 Swydd yn Ardal y De - yn atebol i Milton, yn cwmpasu'r Daugleddau, Angle, Dinbych-y-pysgod i Amroth.

Darperir yr holl offer, gwisg swyddogol, esgidiau ac offer amddiffynnol.

Dyddiad Cau; 28/03/19

Function
Wardeniaid
Status
Full Time
Type
Temporary Contract
Hours
37 awr yr wythnos


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Notify me of new vacancies