Working with Us

Current Vacancies

Cyllid

Swyddog Cyflogres

Cymru

Job Ref
PRO20224
Location
Cymru

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – Swyddog Cyflogres
Rhan Amser: 28 awr yr wythnos – Parhaol
Mae swydd newydd wedi codi i ymuno â'n hadran Gyllid i gyflawni gwaith ar y gyflogres sy'n cydymffurfio â’r rheoliadau, yn effeithlon ac yn effeithiol i'r Awdurdod, gan sicrhau y cedwir at y ddeddfwriaeth berthnasol ddiweddaraf.

Byddwch:
• yn gweinyddu data’r gyflogres gan gynnwys mewnbynnu data newidiol misol, hawliadau treuliau a chostau cynhaliaeth gan gynnwys delio â dechreuwyr a'r rhai sy'n gadael eu swyddi.
• yn cysoni adroddiadau ar y gyflogres misol a blynyddol gan gynnwys cyfrifon rheoli.
• yn gweinyddu elfennau pensiwn y gyflogres fel sy'n ofynnol gan Gynllun Pensiwn Dyfed.
• yn paratoi ffurflenni diwedd blwyddyn, gan gynnwys ffurflenni P11d.
• yn cynnal cysylltiadau gwaith rhagorol gyda thrydydd partïon.
• yn ymgynghori ag Adnodau Dynol ynghylch hawliau cytundebol gan gynnwys lwfansau, tâl gwyliau, tâl salwch ac amrywiadau contract yn ôl y gofyn.
• yn meddu ar wybodaeth ymarferol o ddeddfwriaeth a rheoliadau treth cyfredol a chydymffurfio â hwy.
• yn rhoi arweiniad i staff yr Awdurdod a rhanddeiliaid mewnol ac allanol.
• yn cyflenwi ar gyfer y tîm cyllid yn ystod absenoldeb a gwyliau.
• yn cyflawni tasgau gweinyddol gan gynnwys cynorthwyo i lenwi’r ffurflen fisol TAW, hawliadau am arian mân, cerdyn prynu, cyfriflyfr prynu a gwerthu yn ôl y gofyn (darperir hyfforddiant).

Byddwch angen:
• profiad a gwybodaeth ymarferol o systemau’r gyflogres, pensiwn a chyllid.
• dealltwriaeth o reoliadau HMRC ac yn arbennig PAYE.
• addysg hyd at Lefel A neu gyfatebol.
• y gallu i gadw cyfrinachedd a disgresiwn, a sgiliau rhagorol mewn rhifedd a chyfathrebu ysgrifenedig a llafar.

Mae disgrifiad swydd llawn ar gael i'w lawrlwytho.

Cyflog a Buddion:

Cyflog o £26,873 - £28,770 pro rata, (i’w adolygu yn yr adolygiad o gyflogau a graddfeydd), isafswm o 25 diwrnod o wyliau yn codi i 30 diwrnod ynghyd â gwyliau cyhoeddus (pro rata), cynllun pensiwn hael llywodraeth leol, trefniadau gweithio hybrid ac oriau hyblyg.

Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal i bob aelod o staff ac anogir ceisiadau gan unigolion waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.

Rydym yn addo gwella amrywiaeth ein gweithlu ac felly'n gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr anabl sy'n bodloni meini prawf hanfodol y swydd ac yn dewis gwneud cais drwy ein Cynllun Cyflogwyr Hyderus o ran Anabledd.

Dyddiad Cau: 12 Mawrth 2024
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn neilltuo’r hawl i gau'r swydd wag hon yn gynnar.

Function
Cyllid
Status
Part Time
Type
Permanent
Hours
28


Share this vacancy

Gwasanaethau Ymwelwyr

Cyfrannwr Addysg a Digwyddiadau

Cymru

Job Ref
EEC01324
Location
Cymru

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Cyfrannwr Addysg a Digwyddiadau
Rhan Amser (15 awr yr wythnos) – Cyfnod Penodol: 03/11/2024

Ydych chi’n frwdfrydig dros hanes lleol ac yn angerddol dros gynnig profiad heb ei ail i ymwelwyr? Ydych chi'n chwilio am swydd gwerth chweil y gallwch chi deimlo'n falch ohoni?
Mae cyfle wedi codi yng Nghastell Henllys ar gyfer tri Cyfrannwr Addysg a Digwyddiadau mewn lleoliad gwirioneddol arbennig sydd wedi ennill gwobrau lu. Castell Henllys yw’r unig bentref o’r Oes Haearn ym Mhrydain a ailadeiladwyd ar yr union safle lle bu ein cyndeidiau Celtaidd yn byw 2000 o flynyddoedd yn ôl. Y Parc Cenedlaethol sy’n berchen ar y safle ac yn ei reoli ac yn cynnig amrywiaeth cyffrous o ddigwyddiadau a gweithgareddau a rhaglen fywiog i ysgolion sy’n cynnig gwersi o’r gorffennol i’n helpu i warchod y dirwedd lle’r ydym yn byw heddiw.

Fel rhan o'r rôl hon, byddwch yn dehongli safle Castell Henllys a'r ardal gyfagos drwy wisgo gwisgoedd y cyfnod ac yn datblygu canlyniadau dysgu a mwynhad ar gyfer y grwpiau sy'n ymweld. Hefyd byddwch yn cyflwyno gweithgareddau a digwyddiadau wrth ymgysylltu ag ymwelwyr, a sicrhau bod y safle a’r tai crwn yn cael eu cyflwyno i ymwelwyr mewn modd dilys a threfnus. Bydd eich rôl yn cynnwys cynorthwyo i greu syniadau ar gyfer datblygu'r rhaglen, cyflenwi ar y cownter, gwerthu'r safle a rhannu gwybodaeth leol â’r ymwelwyr am yr ardal gyfagos.

Rydym yn chwilio am berson sydd â:
• Gwybodaeth leol a diddordeb mewn hanes.
• Sgiliau Iaith Gymraeg (B1 neu uwch).
• Profiad o weithio gyda phlant.
• Y gallu i weithio'n hyblyg, gan gynnwys ambell benwythnos, gwyliau banc a gyda'r hwyr.

Cyfeirier at y disgrifiad swydd (ar gael drwy ei lawrlwytho) am ragor o wybodaeth.

Cyflog a Buddion:

Cyflog o £23,500 - £23,893, pro rata, y flwyddyn (i’w adolygu dan adolygiad cyflogau a graddfeydd), isafswm o 25 diwrnod o wyliau yn codi i 30 diwrnod ynghyd â gwyliau cyhoeddus (pro rata), cynllun pensiwn hael llywodraeth leol, trefniadau gwych o weithio oriau hyblyg, a chyfleoedd datblygu gyrfa.

Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal i bob aelod o staff, ac anogir ceisiadau gan unigolion waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.

Rydym yn addo gwella amrywiaeth ein gweithlu ac felly'n gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr anabl sy'n bodloni meini prawf hanfodol y swydd ac yn dewis gwneud cais drwy ein Cynllun Cyflogwyr Hyderus o ran Anabledd.

Dyddiau Cau: 15 Mawrth 2024

Function
Gwasanaethau Ymwelwyr
Status
Part Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
15


Share this vacancy

Prosiectau/Cydlynwyr

Cydlynydd Ewch i’r Awyr Agored

Cymru

Job Ref
GOC20224
Location
Cymru

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – Cydlynydd Ewch i’r Awyr Agored (dwy swydd, Gogledd a De)
Rhan Amser: 29.6 awr yr wythnos – Cyfnod Penodol: Blwyddyn
Mae dwy swydd newydd wedi codi i ymuno â’n hadran Ymgysylltu a Chynhwysiant, yn cyflwyno rhaglenni o weithgareddau cerdded ar draws Sir Benfro sydd o fudd i iechyd corfforol a lles meddyliol y rhai sy'n cymryd rhan. Hefyd byddwch yn datblygu cyfleoedd i bobl â symudedd cyfyngedig gael defnyddio offer i’w cynorthwyo i fwynhau'r Parc Cenedlaethol, drwy gefnogi hwyluswyr a rheoli system o archebu ar-lein.
Byddwch:
• yn gweithio gyda sefydliadau i hyrwyddo gweithgaredd corfforol, mynediad â chymorth a symudedd o fewn y Parc Cenedlaethol ac yn y cyffiniau.
• yn gwneud gwaith monitro a gwerthuso gweithgaredd iechyd a lles a phrofiad y rhai sydd wedi cael budd o’r gweithgaredd cerdded.
• yn cefnogi grwpiau cerdded a datblygu a chyflwyno rhaglenni o weithgaredd cerdded sy’n gweddu i ystod o anghenion hygyrchedd.
• yn recriwtio a rheoli tîm o wirfoddolwyr a chyflwyno hyfforddiant mewn arwain teithiau cerdded â chymorth/ er lles, a rheoli/ defnyddio offer symudedd.
• yn delio ag ymholiadau am offer a chynnig cyfleoedd i brofi/ cynnal offer, yn ogystal â rheoli’r systemau archebu a’r wybodaeth ar y wefan.
• yn rheoli a hyrwyddo’r gwasanaeth offer symudedd a’r cyfleoedd cerdded er lles, cydlynu’r gwaith o atgyweirio, a sicrhau bod yr offer yn cael ei anfon i safleoedd ar draws ardal y Parc Cenedlaethol.

Byddwch angen:
• gwybodaeth am faterion iechyd a diogelwch perthnasol a gweithdrefnau asesu risg.
• gwybodaeth am y Parc Cenedlaethol, gan gynnwys ei egwyddorion a’i ddibenion.
• profiad profedig o gyflawni gweithgareddau awyr agored a gweithio gyda gwirfoddolwyr a phartneriaid.
• cymhwyster perthnasol fel arweinydd yn yr awyr agored.
• trwydded yrru lawn y DU.
• y gallu i weithio oriau hyblyg, gan gynnwys ar y penwythnos, gwyliau banc a gyda'r hwyr.
• Mae'r Gymraeg (B1/B2) yn hanfodol ar gyfer swydd Gogledd Sir Benfro.

Mae disgrifiad swydd llawn ar gael i'w lawrlwytho.

Cyflog a Buddion:

Cyflog o £26,873 - £28,770 pro rata, (i’w adolygu dan adolygiad cyflogau a graddfeydd), isafswm o 25 diwrnod o wyliau yn codi i 30 diwrnod ynghyd â gwyliau cyhoeddus (pro rata), cynllun pensiwn hael llywodraeth leol, trefniadau gweithio oriau hyblyg a chyfleoedd i ddatblygu gyrfa.

Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal i bob aelod o staff ac anogir ceisiadau gan unigolion waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.

Rydym yn addo gwella amrywiaeth ein gweithlu ac felly'n gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr anabl sy'n bodloni meini prawf hanfodol y swydd ac yn dewis gwneud cais drwy ein Cynllun Cyflogwyr Hyderus o ran Anabledd.

Dyddiad Cau: 06 Mawrth 2024
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn neilltuo’r hawl i gau'r swydd wag hon yn gynnar.

Function
Prosiectau/Cydlynwyr
Status
Part Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
29.6


Share this vacancy

Rheoli Datblygu/Gorfodi

Cynorthwyydd Gweinyddol Rheoli Datblygu

Cymru

Job Ref
DMA01324
Location
Cymru

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Cynorthwyydd Gweinyddol Rheoli Datblygu
Rhan Amser (14.8 awr yr wythnos) – Parhaol

A yw chwarae rhan allweddol mewn darparu gwasanaeth effeithlon a chywir o weinyddu rheoli datblygu yn apelio i chi? Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw unig barc cenedlaethol arfordirol gwledydd Prydain, lle mae clogwyni garw yn disgyn i draethau melyn, a dyffrynnoedd coediog yn arwain at fryniau mewndirol gwyllt - mae cynllunio wrth reswm yn chwarae rhan allweddol yn ein cyfrifoldeb am y lle arbennig hwn.

Mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyfle cyffrous newydd i ymuno â ni fel Cynorthwyydd Gweinyddol Rheoli Datblygu. Fel rhan o'r swydd hon, byddwch yn rhoi ystod lawn o gymorth technegol gan gynnwys dyletswyddau gweinyddol cyffredinol, digideiddio haenau mapiau, mewnbynnu cronfa ddata arbenigol a sicrhau ffeilio’n gywir yn electronig.

Hefyd byddwch yn ymateb i ymholiadau a cheisiadau o amrywiol ffynonellau, yn cofrestru ceisiadau cynllunio ac ymholiadau cyn-ymgeisio ac yn paratoi rhestr wythnosol o geisiadau cynllunio, hysbysiadau safle a hysbysebion, tra’n cydymffurfio â deddfwriaeth Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data.

Rydym yn chwilio am berson sydd â:
• Sgiliau llythrennedd cyfrifiadurol da a bod yn gymwys i weithio ar Excel, gan gynnwys mewnbynnu data a digideiddio haenau mapiau.
• Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar da a safonau uchel o gywirdeb a bod yn ddibynadwy.
• Sgiliau Iaith Gymraeg (Lefel B2 neu uwch).
• Profiad profedig o weinyddiaeth swyddfa.
• Saesneg a Mathemateg ar lefel TGAU neu gyfatebol.

Cyfeirier at y disgrifiad swydd (ar gael drwy ei lawrlwytho) am ragor o wybodaeth.

Cyflog a Buddion:

Cyflog o £23,500 - £23,893, pro rata, y flwyddyn (i’w adolygu dan adolygiad cyflogau a graddfeydd), isafswm o 25 diwrnod o wyliau yn codi i 30 diwrnod ynghyd â gwyliau cyhoeddus (pro rata), cynllun pensiwn hael llywodraeth leol, trefniadau gwych o weithio oriau hyblyg, a chyfleoedd datblygu gyrfa.

Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal i bob aelod o staff, ac anogir ceisiadau gan unigolion waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.

Rydym yn addo gwella amrywiaeth ein gweithlu ac felly'n gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr anabl sy'n bodloni meini prawf hanfodol y swydd ac yn dewis gwneud cais drwy ein Cynllun Cyflogwyr Hyderus o ran Anabledd.

Dyddiau Cau: 15 Mawrth 2024

Function
Rheoli Datblygu/Gorfodi
Status
Part Time
Type
Permanent
Hours
14.8


Share this vacancy

Swyddog Gorfodaeth Rheoli Datblygu

Cymru

Job Ref
EFO28224
Location
Cymru

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Swyddog Gorfodaeth Rheoli Datblygu
Llawn Amser (37 awr yr wythnos) - Parhaol

A oes profiad gennych o ddelio â materion cynllunio, gan gynnwys gorfodi rheolau cynllunio? A yw'r syniad o gyflawni gwasanaeth effeithiol o orfodi rheolau cynllunio fel rhan o dîm yn apelio i chi?
Mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyfle cyffrous newydd i ymuno â’n hadran Rheoli Datblygu fel Swyddog Gorfodaeth, gan helpu i greu lleoedd gwych i bobl fyw, gweithio, a mwynhau ledled Sir Benfro.

Fel rhan o’r swydd hon, byddwch yn cynorthwyo’r Parc Cenedlaethol i gyflawni ei ddiben statudol, gan fod yn swyddog achos ar ystod o ymchwiliadau gorfodi cynllunio. Mae'r swydd yn cynnwys rhoi cyngor ar bob mater gorfodi cynllunio, dadansoddi a dehongli gwybodaeth i benderfynu a oes achos o dorri’r rheolau cynllunio, a chymryd camau priodol i unioni'r sefyllfa.

Fel rhan o hyn byddwch yn mynychu cyfarfodydd cyhoeddus, gwrandawiadau apêl cynllunio ac ymchwiliadau, ac yn mynychu ymweliadau safle. Byddwch yn gyfrifol am baratoi a chyhoeddi hysbysiadau statudol, tystiolaeth, a datganiadau ysgrifenedig sy’n ymwneud â materion gorfodi.

Rydym yn chwilio am rywun sydd â:
• Gwybodaeth am ddeddfwriaeth cynllunio, polisïau a gweithdrefnau ymchwiliol/ cyfreithiol.
• Trwydded yrru lawn y DU.
• Bod yn llythrennog mewn technoleg gwybodaeth gyda'r gallu i baratoi adroddiadau ysgrifenedig amlweddog, a gallu rhagorol i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig.
• Aelodaeth o'r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol neu bod yn gymwys i fod yn aelod.
• Profiad helaeth o faterion cynllunio gan gynnwys gorfodi cynllunio mewn amgylchedd Pwyllgor, a phrofiad o apeliadau cynllunio, gwrandawiadau, ac ymchwiliadau cyhoeddus.

Mae disgrifiad swydd llawn ar gael i'w lawrlwytho.

Cyflog a Buddion:

Cyflog o £24,702 - £31,364 (i’w adolygu dan adolygiad cyflogau a graddfeydd), isafswm o 25 diwrnod o wyliau yn codi i 30 diwrnod ynghyd â gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn hael llywodraeth leol, trefniadau gwych o weithio oriau hyblyg a chyfleoedd datblygu gyrfa.

Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal i bob aelod o staff, ac anogir ceisiadau gan unigolion waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.

Rydym yn addo gwella amrywiaeth ein gweithlu ac felly'n gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr anabl sy'n bodloni meini prawf hanfodol y swydd ac yn dewis gwneud cais drwy ein Cynllun Cyflogwyr Hyderus o ran Anabledd.

Dyddiau Cau: 13 Mawrth 2024

Function
Rheoli Datblygu/Gorfodi
Status
Full Time
Type
Permanent
Hours
37


Share this vacancy

Wardeniaid

Wardeiniaid Cynorthwyol Tymhorol (x4)

Cymru

Job Ref
SAW28224
Location
Cymru

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Wardeiniaid Cynorthwyol Tymhorol (x4)
Llawn Amser (37 awr yr wythnos) – Tymor Penodol: 6 mis

Fyddech chi’n dymuno cyfrannu at y gwaith o reoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro? Y yw’r syniad o weithio yn yr awyr agored ar hyd a lled y sir yn ystod misoedd yr haf yn apelio i chi?
Rydym yn chwilio am Wardeiniaid Cynorthwyol Tymhorol brwdfrydig a gweithgar i weithio yn ystod tymor yr haf 2024.
Mae'r cyfle hwn yn golygu cyflawni amrywiaeth o dasgau ymarferol o reoli cefn gwlad, megis gosod a thrwsio dodrefn ac arwynebau llwybrau, codi a thrwsio ffensys a chynorthwyo porwyr partner i symud eu stoc o safle i safle. Bydd rhan o'ch gwaith hefyd yn golygu rheoli coetir a gwrychoedd a thorri llystyfiant ar lwybrau a safleoedd ledled yr ardal.

Rydym yn chwilio am rywun sydd â:
• profiad o ddefnyddio peiriannau torri, megis peiriant torri prysgwydd a pheiriant tocio gwrychoedd a pheiriannau torri porfa.
• profiad o gyflawni tasgau cefn gwlad a chadwraeth ymarferol, megis gosod arwyddion, gatiau, camfeydd a ffensys.
• gwybodaeth sylfaenol o'r Parc Cenedlaethol a brwdfrydedd dros waith yr Awdurdod.
• trwydded yrru lawn y DU.


Mae disgrifiad swydd llawn ar gael i'w lawrlwytho.


Cyflog a Buddion:

Cyflog o £22,366 - £22,737, (i’w adolygu mewn adolygiad o gyflogau a graddfeydd), isafswm o 25 diwrnod o wyliau yn codi i 30 diwrnod ynghyd â gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn hael llywodraeth leol, trefniadau gweithio oriau hyblyg a chyfleoedd i ddatblygu gyrfa. Darperir yr holl offer, gwisg swyddogol, esgidiau ac offer amddiffynnol.

Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal i bob aelod o staff, ac anogir ceisiadau gan unigolion waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.

Rydym yn addo gwella amrywiaeth ein gweithlu ac felly'n gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr anabl sy'n bodloni meini prawf hanfodol y swydd ac yn dewis gwneud cais drwy ein Cynllun Cyflogwyr Hyderus o ran Anabledd.

Dyddiad Cau: 13 Mawrth 2024 a’r cyfweliadau i’w cynnal ddydd 21 a 22 Mawrth 2024.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn neilltuo’r hawl i gau'r swydd wag hon yn gynnar.

Function
Wardeniaid
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
37


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Notify me of new vacancies