Working with Us

Current Vacancies

Prosiectau/Cydlynwyr

Cydlynydd - Partneriaeth Tirweddau Dynodedig Genedlaethol

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
CNDLP1911
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Mae cyfle unigryw a newydd wedi codi lle mae Llywodraeth Cymru drwy weithio gyda’r 8 Tirwedd Dynodedig yng Nghymru a Chyfoeth Naturiol Cymru yn sefydlu Partneriaeth Tirweddau Dynodedig Genedlaethol (NDLP).
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro fydd yn cynnal y Bartneriaeth, mewn cyfnod cyffrous o gydweithredu.
Mae cyllid wedi’i neilltuo am gyfnod o 18 mis ar gyfer y swydd llawn-amser, tymor penodol hon. Yn amodol ar gyllid, y gobaith yw y caiff y swydd ei hymestyn ymhellach na’r cyfnod hwn.

Byddwch:
• Yn gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu prosiectau ar y cyd i lwyddo i wireddu canlyniadau strategol y cytunwyd arnynt
• Yn rhoi arbenigedd o ran rheoli prosiectau, gan gynnwys cynllunio prosiectau, trefnu rhaglen amser, rheoli a chyflwyno adroddiadau i gynorthwyo cyrff Tirweddau Dynodedig i gyflawni prosiectau unigol
• Yn arwain nifer fach o brosiectau cydweithredol uchel eu proffil
• Yn defnyddio eich profiad proffesiynol i ymwreiddio’n briodol y newidiadau sy’n ofynnol
• Yn cydlynu’r cynigion a gyflwynir am gymorth cyfalaf o dan y gronfa SLSP a ffrydiau eraill o gyllido
• Yn cydgysylltu mentrau i rannu arferion da ar draws yr 8 o Dirweddau Dynodedig
• Yn trefnu seminar flynyddol ar gyfer Tirweddau Dynodedig Cymru

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol:
• Brofiad o reoli prosiectau amlweddog sy'n cynnwys sawl partner
• Profiad o gefnogi gwaith partneriaeth yn y sector cyhoeddus neu'r trydydd sector
• Profiad o reoli a chefnogi grantiau
• Gallu profedig i flaenoriaethu gwaith, dadansoddi gwybodaeth a datrys problemau mewn modd pendant ac amserol
• Sgiliau rhagorol o gynllunio a rheoli ariannol
• Sgiliau rhagorol o gyfathrebu a chyflwyno

Mae’r gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn ddymunol iawn, er nad yn hanfodol.

Cyflog a Buddion;
Cyflog sylfaenol hyd at £36,652, 23 diwrnod o wyliau man lleiaf a gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio hyblyg. Defnydd car trydan neu hybrid ar brydles.

Gall y swydd naill ai fod yn swydd gweithio gartref, gweithio ym Mhencadlys APCAP yn Noc Penfro, neu mewn lleoliad swyddfa gyda phartner mewn lleoliad yng Nghymru.

Dyddiad Cau: 4 Rhagfyr 2020

Function
Prosiectau/Cydlynwyr
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
37


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Notify me of new vacancies