Working with Us

Current Vacancies

Cynllunio/Cadwraeth/Arall

Swyddog Cadwraeth

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
CON1
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru
Salary
Cyflog sylfaenol hyd at £28,785

Swyddog Cadwraeth
Llawn Amser - 37 awr yr wythnos

Mae gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro rai o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd a'r bywyd gwyllt mwyaf amrywiol yng ngwledydd Prydain gan gynnwys gwarchodfeydd natur, daeareg ac archaeoleg o bwysigrwydd rhyngwladol.

Diben y Swydd:

Mae swydd newydd a chyffrous wedi codi ar gyfer Swyddog Cadwraeth; prif nod y swydd hon yw cynorthwyo ffermwyr a thirfeddianwyr ar hyd a lled y Parc Cenedlaethol i ail-gyflwyno dulliau traddodiadol o reoli’r tir ar frig y clogwyni, llethrau’r glannau ac ardaloedd mewndirol i sicrhau bod yr amodau yn yr ardaloedd hyn yn cynnig yr amodau gorau posibl i fywyd gwyllt.

Bydd y Swyddog Cadwraeth yn annog, cynghori ac yn cynnig cymhelliant ariannol i dirfeddianwyr a thenantiaid i greu mwy o ardaloedd bywyd gwyllt/bioamrywiaeth yn y Parc Cenedlaethol. Bydd deiliad y swydd yn dylanwadu ar bolisi ac arferion cadwraeth, yn creu mwy o amrywiaeth ac yn gwella’r dirwedd i bawb ei fwynhau a'i werthfawrogi.

Prif Gyfrifoldebau:

• Hwyluso cymorth grant ar gyfer gweithiau cyfalaf ac ar gyfer darparu cytundebau rheoli rhwng yr Awdurdod a'r tirfeddiannwr i greu’r amodau gorau posibl i fywyd gwyllt ar safleoedd ac er budd portffolio’r fferm.
• Rheoli a monitro portffolio safleoedd i sicrhau arferion gorau o ran cadwraeth a chydymffurfio â'r cynlluniau rheoli ar gyfer y safleoedd gan gynnwys cydlynu Rhwydwaith Pori Sir Benfro i hwyluso pori ar gyfer cadwraeth natur.
• Rhoi cyngor proffesiynol a chymorth technegol i dirfeddianwyr a ffermwyr yn y Parc Cenedlaethol o ran rheoli tir er lles cadwraeth.
• Mynd ati i annog cadwraeth yn y Parc a chynorthwyo i ddarparu deunydd hyrwyddo ac ennyn ymwybyddiaeth o faterion a mentrau rheoli tir er lles cadwraeth.

Cymwysterau, Sgiliau a Phrofiad:

• Cymhwyster priodol i lefel gradd neu brofiad proffesiynol cyfatebol.
• Profiad o glustnodi cynefinoedd blaenoriaeth yn y maes, asesu eu cyflwr a rhoi cyngor clir ar reoli.
• Profiad sylweddol o reoli tir er lles cadwraeth, yn enwedig pori er lles cadwraeth.
• Gwybodaeth dda o ecoleg y DU a'r gallu i glustnodi rhywogaethau yn y maes.
• Y gallu i gyflawni rhaglenni, rheoli cyllidebau yn effeithiol a gweithio i dargedau.
• Y gallu i glustnodi materion cadwraeth a hamdden sy’n sensitif ac yn wleidyddol anodd a'u rheoli yn unol â hynny ynghyd â gwybodaeth ymarferol o arferion cyfredol yn y byd amaeth.
• Sgiliau effeithlon reoli prosiectau, sgiliau cyfathrebu da, y gallu gweithio mewn tîm, sgiliau trefnu da a sgiliau technoleg gwybodaeth a thrwydded yrru lawn.
• Y gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg i lefel B2 (Lefel Uwch).

Cyflog a Buddiannau:

Cyflog sylfaenol hyd at £28,785, ynghyd â lwfans defnyddiwr car, o leiaf 23 diwrnod o wyliau, yn codi i 28 diwrnod, yn ogystal â gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio hyblyg, a chyfleoedd datblygu gyrfa.

Lleolir y swydd yn ein Pencadlys yn Noc Penfro; mae'r swyddfa o fewn cyrraedd 8 munud o gerdded o'r orsaf drenau agosaf, mae gennym gyfleusterau parcio beiciau diogel a digon o leoedd parcio ceir. Hefyd rydym yn gweithredu cynllun ceir yr Awdurdod ar gyfer ymweliadau safle.

Dyddiad Cau: 08/08/19

Function
Cynllunio/Cadwraeth/Arall
Status
Full Time
Type
Permanent
Hours
37 awr yr wythnos


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Notify me of new vacancies