Common.Models.ResponseResult;

Working with Us

Current Vacancies

Cynllun Kickstart

Cynllun Kickstart -Gweinyddiaeth Busnes

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
Kickstart BAW
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Lleoliad chwe mis fydd hwn yn cefnogi Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
Bydd deiliad y swydd yn ymgymryd â rôl o weithio ar draws nifer o wahanol agweddau ar y gwaith a wneir gan yr Awdurdod, gan agor y drws iddynt i ystod eang o wasanaethau sy'n cynnwys Gwasanaethau Democrataidd, Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Cwsmer, Cyllid neu Reoli Cefn Gwlad. Bydd union natur y rôl yn cael ei benderfynu gan sgiliau'r ymgeisydd ac anghenion yr Awdurdod ar y pryd. Bydd yn cynnwys y canlynol:

Rheoli a dosbarthu’r post sy'n dod i mewn ac yn mynd allan.
• Ateb galwadau ffôn sy'n dod i mewn, cymryd negeseuon a dilyn y neges ymhellach lle bo gofyn.
• Cyfarch unrhyw ymwelwyr â'r swyddfeydd mewn modd proffesiynol a rhoi lluniaeth lle bo hynny’n briodol.
• Teipio adroddiadau a llythyrau yn gyflym ac yn gywir.
• Mewnbynnu data ar gyfer yr anfonebau cyfrifon taladwy (darperir hyfforddiant mewnol).
• Cynnal system y swyddfa o ffeilio/archifo ar bapur ac yn electronig.
• Codi anfonebau/datganiadau a chynorthwyo gyda'r broses o reoli credyd.
• Cynorthwyo'r Tîm Adnoddau Dynol gyda’r gweithgaredd Recriwtio.
• Cynorthwyo'n rhagweithiol gyda’r gwaith o redeg y swyddfa Gwasanaethau Democrataidd yn hwylus.
• Cydlynu’r dyddiadur.
• Cymorth gyda marchnata/cyfathrebu, i gynnwys digwyddiadau, ymgyrchoedd, gwefan, ac adroddiadau i’r cyfryngau cymdeithasol.
Gradd C neu’n uwch mewn Saesneg a Mathemateg TGAU.
Sgiliau cadarn mewn cyfathrebu ysgrifenedig.
Gweithio’n drwyadl a sylw craff i fanylion.
Sgiliau gwasanaeth cwsmer o'r radd flaenaf neu'n barod i ddelio ag ymholiadau a chwynion cwsmeriaid yn gadarnhaol.
Sgiliau sylfaenol mewn technoleg gwybodaeth ac amrywiol systemau.
25 awr i’w gweithio rhwng dydd Llun a dydd Gwener a rhwng yr oriau 9 i 5pm. Yr union batrwm gwaith i’w gytuno gyda’r unigolyn. Caniateir hyblygrwydd i’r person iawn.
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Bydd APCAP yn datblygu rhaglen gyflogadwyedd unigol bwrpasol fydd yn mynd law yn llaw â'r lleoliadau. Bydd hyn yn cynnwys:

• Contract Lleoliad Gwaith sy’n nodi sgiliau a thargedau gyrfa yr ymgeiswyr a disgwyliadau APCAP o ran eu cwblhau'n llwyddiannus - cefnogir hyn drwy sesiynau hyfforddi rheolaidd i sicrhau cyrhaeddiad;
• Rhestr o Broffil Sgiliau a Phersonoliaeth i fagu hyder a hunanymwybyddiaeth;
• Gweithdy cynllunio gyrfa, gan gynnwys y gwahanol lwybrau i gyflogaeth;
• Cyngor ar wella hyder a sgiliau rhyngbersonol yn y farchnad swyddi;
• Cymorth ar wella sgiliau cyflogadwyedd;
• Gweithdai ar ysgrifennu CV a sgiliau cyfweliad;
• Hyfforddiant ar sgiliau penodol drwy ddefnyddio dull cyfunol o ddysgu ystafell ddosbarth ac e-Ddysgu. Bydd hyn yn cynnwys hyfforddiant ar y system o Reoli Datblygu (Cynllunio) a Microsoft Office.
• Bydd hyfforddiant rôl-benodol yn cael ei ddarparu drwy hyfforddiant gan reolwr llinell.

Neilltuir cyfaill / mentor i bob ymgeisydd o fewn APCAP i'w helpu i lywio’r byd gwaith, a byddant yn derbyn goruchwyliaeth reolaidd.

Rydym yn neilltuo’r hawl i gau’r swydd wag hon yn gynnar.

Dyddiad cau: 22:10:21

Function
Cynllun Kickstart
Status
Part Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
25


Share this vacancy

Cynllun Kickstart -Cymorth Gweinyddol Cynllunio

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
Kickstart PAS W
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Lleoliad chwe mis fydd hwn yn cefnogi Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
Yn gweithio'n uniongyrchol i'r Goruchwylydd Cymorth Cynllunio, bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am y canlynol:

• Cofrestru Ceisiadau Cynllunio a chwynion gorfodi
• Cynorthwyo i gyhoeddi penderfyniadau Cynllunio
• Dilysu ceisiadau am hysbysebion a mân geisiadau
• Ymateb i ymholiadau cyffredinol a gyfeirir at y tîm Cynllunio.
• Cymorth gweinyddol cyffredinol i sicrhau bod yr adran a'r tîm yn rhedeg yn hwylus.
Gradd C neu’n uwch mewn Saesneg a Mathemateg TGAU.
Sgiliau cadarn mewn cyfathrebu ysgrifenedig.
Gweithio’n drylwyr a sylw craff i fanylion.
Sgiliau gwasanaeth cwsmer o'r radd flaenaf neu'n barod i ddelio ag ymholiadau a chwynion cwsmeriaid yn gadarnhaol.
Sgiliau sylfaenol mewn technoleg gwybodaeth ac amrywiol systemau.
25 awr i’w gweithio rhwng dydd Llun a dydd Gwener a rhwng yr oriau 9 i 5pm. Yr union batrwm gwaith i’w gytuno gyda’r unigolyn. Caniateir hyblygrwydd i’r person iawn.
Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Bydd APCAP yn datblygu rhaglen gyflogadwyedd unigol bwrpasol fydd yn mynd law yn llaw â'r lleoliadau. Bydd hyn yn cynnwys:

• Contract Lleoliad Gwaith sy’n nodi sgiliau a thargedau gyrfa yr ymgeiswyr a disgwyliadau APCAP o ran eu cwblhau'n llwyddiannus - cefnogir hyn drwy sesiynau hyfforddi rheolaidd i sicrhau cyrhaeddiad;
• Rhestr o Broffil Sgiliau a Phersonoliaeth i fagu hyder a hunanymwybyddiaeth;
• Gweithdy cynllunio gyrfa, gan gynnwys y gwahanol lwybrau i gyflogaeth;
• Cyngor ar wella hyder a sgiliau rhyngbersonol yn y farchnad swyddi;
• Cymorth ar wella sgiliau cyflogadwyedd;
• Gweithdai ar ysgrifennu CV a sgiliau cyfweliad;
• Hyfforddiant ar sgiliau penodol drwy ddefnyddio dull cyfunol o ddysgu ystafell ddosbarth ac e-Ddysgu. Bydd hyn yn cynnwys hyfforddiant ar y system o Reoli Datblygu (Cynllunio) a Microsoft Office.
• Bydd hyfforddiant rôl-benodol yn cael ei ddarparu drwy hyfforddiant gan reolwr llinell a bydd yn cynnwys dealltwriaeth o’r Broses Caniatâd Cynllunio / Gwneud Cais Cynllunio a’r broses o Orfodi Rheolau Cynllunio, a Sgiliau Gwasanaeth Cwsmer dros y Ffôn ac yn Ysgrifenedig.

Neilltuir cyfaill / mentor i bob ymgeisydd o fewn APCAP i'w helpu i lywio’r byd gwaith, a byddant yn derbyn goruchwyliaeth reolaidd.

Rydym yn neilltuo’r hawl i gau’r swydd wag hon yn gynnar.

Dyddiad cau: 22:10:21

Function
Cynllun Kickstart
Status
Part Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
25


Share this vacancy

Cynllun Kickstart - Cynorthwyydd Profiad Cwsmer a Warden Safle (Castell Henllys)

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
Kickstart CCSW CH W
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Lleoliad chwe mis fydd hwn yn cefnogi Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
Yn gweithio'n uniongyrchol i'r Rheolwr Safle yng Nghastell Henllys, bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am y canlynol:

• Cyfarfod a chyfarch ymwelwyr gan sicrhau bod yr ymwelydd yn cael profiad o’r radd flaenaf, gan gynnwys croesawu ymwelwyr ar y safle a’u cynorthwyo i ddeall y gweithgareddau a’r gwasanaethau addysg a gynigir.
• Cyfeirio aelodau’r cyhoedd a chynorthwyo i reoli’r maes parcio a llif yr ymwelwyr.
• Cynorthwyo staff y Gwasanaethau Ymwelwyr ac Addysg i osod y gweithgareddau a’u cau ar ddiwedd dydd.
• Cynorthwyo’r staff adwerthu gyda’u dyletswyddau cadw rhestr o’r stoc a rhedeg y siop.
• Cynorthwyo Warden y Safle drwy sicrhau y cedwir at fesurau iechyd a diogelwch y safle, gan gynnwys gwirio bod sbwriel wedi’i gasglu a bod y gwaith glanhau wedi’i wneud.
• Cyflawni mân waith cynnal a chadw’r safle o dan gyfarwyddyd llawn ac yn unol ag Asesiadau Risg a’r canllawiau iechyd a diogelwch.
Brwdfrydedd a’r gallu i ddysgu.
Gweithio’n drylwyr a sylw craff i fanylion.
Gofal a diwydrwydd a’r gallu i sicrhau y cedwir at yr egwyddorion iechyd a diogelwch bob amser.
Sgiliau gwasanaeth cwsmer o'r radd flaenaf neu'n barod i ddelio ag ymholiadau a chwynion cwsmeriaid yn gadarnhaol.
25 awr i’w gweithio rhwng dydd Llun a dydd Gwener a rhwng yr oriau 9 i 5pm. Yr union batrwm gwaith i’w gytuno gyda’r unigolyn. Caniateir hyblygrwydd i’r person iawn.
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Bydd APCAP yn datblygu rhaglen gyflogadwyedd unigol bwrpasol fydd yn mynd law yn llaw â'r lleoliadau. Bydd hyn yn cynnwys:

• Contract Lleoliad Gwaith sy’n nodi sgiliau a thargedau gyrfa yr ymgeiswyr a disgwyliadau APCAP o ran eu cwblhau'n llwyddiannus - cefnogir hyn drwy sesiynau hyfforddi rheolaidd i sicrhau cyrhaeddiad;
• Rhestr o Broffil Sgiliau a Phersonoliaeth i fagu hyder a hunanymwybyddiaeth;
• Gweithdy cynllunio gyrfa, gan gynnwys y gwahanol lwybrau i gyflogaeth;
• Cyngor ar wella hyder a sgiliau rhyngbersonol yn y farchnad swyddi;
• Cymorth ar wella sgiliau cyflogadwyedd;
• Gweithdai ar ysgrifennu CV a sgiliau cyfweliad;
• Hyfforddiant ar sgiliau penodol drwy ddefnyddio dull cyfunol o ddysgu ystafell ddosbarth ac e-Ddysgu. Bydd hyn yn cynnwys hyfforddiant ar y system o Reoli Datblygu (Cynllunio) a Microsoft Office.
• Bydd hyfforddiant rôl-benodol yn cael ei ddarparu drwy hyfforddiant gan reolwr llinell a bydd yn cynnwys Sgiliau Gwasanaeth Cwsmer, Cymraeg Sylfaenol, Cyflawni Asesiadau Risg, Rheoli Stoc. Darperir hyfforddiant sylfaenol ar Iechyd a Diogelwch, gan gynnwys sgiliau Codi a Chario.

Neilltuir cyfaill / mentor i bob ymgeisydd o fewn APCAP i'w helpu i lywio’r byd gwaith, a byddant yn derbyn goruchwyliaeth reolaidd.

Rydym yn neilltuo’r hawl i gau’r swydd wag hon yn gynnar.

Dyddiad cau: 22:10:21

Function
Cynllun Kickstart
Status
Part Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
25


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Notify me of new vacancies