Working with Us

Current Vacancies

Cynllunio/Polisi

Uwch Gynllunydd

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
SenPlan12220C
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Uwch Gynllunydd
Llawn amser – 37 awr yr wythnos (am dymor penodol o flwyddyn i gychwyn gyda’r posibilrwydd o ddod yn swydd barhaol).

Dyma’r unig barc cenedlaethol arfordirol go iawn yng ngwledydd Prydain – lle mae clogwyni geirwon yn ymestyn i lawr i draethau hirfelyn, a dyffrynnoedd coediog yn arwain i fyny i fynyddoedd gwyllt mewndirol – wrth reswm, mae i gynllunio ran allweddol yn ein cyfrifoldeb am y lle arbennig hwn.

Diben y Swydd:

Drwy weithio gyda’r tîm Rheoli Datblygu, mae’r swydd Uwch Gynllunydd yn cynnig cyfle i gyfrannu at wasanaeth ymatebol sy’n anelu at fod yn hyrwyddwr egwyddorion ac arferion datblygu cynaliadwy. Ar yr un pryd, byddwch yn mwynhau byw a gweithio yn un o ardaloedd prydferthaf Prydain. Swydd tymor penodol o flwyddyn yw’r swydd hon yn y lle cyntaf gyda’r posibilrwydd o ddod yn swydd barhaol.

Prif Gyfrifoldebau:
Cymwysterau, Sgiliau a Phrofiad:
• Gyda phrofiad perthnasol o weithio mewn Rheoli Datblygu a delio ag amrediad o geisiadau cynllunio amlweddog a materion perthynol, bydd gennych radd mewn cynllunio, dealltwriaeth o’r materion cyfredol diweddaraf mewn llywodraeth leol a pharciau cenedlaethol yn ogystal â dealltwriaeth gadarn o’r system a’r prosesau cynllunio.

- Ymagwedd gadarnhaol at faterion Rheoli Datblygu ac at gwsmeriaid/ rhanddeiliaid, gyda’r gallu i ddelio’n effeithiol â chwsmeriaid a sefyllfaoedd anodd.

- Bod yn ymwybodol o ddylunio da ac arddulliau cynhenid lleol a’u gwerthfawrogi, a phrofiad o egwyddorion ac arferion dylunio cynaliadwy.

- Y gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig ar bob mater cynllunio a gorfodi, a chyd-drafod modd priodol o ddatrys materion a gwneud gwelliannau lle bynnag y bo’n bosibl.

- Y gallu i weithio fel aelod hunanysgogol o dîm sy’n cyflawni gwaith i derfynau amser ac o fewn adnoddau y cytunwyd arnynt.

- Yn fedrus iawn mewn trefnu a rheoli gweithio mewn tîm a sgiliau ardderchog o reoli amser.

- Sgiliau Technoleg Gwybodaeth ardderchog, a’r gallu i gofnodi gwybodaeth yn ofalus iawn.

- Ffefrir ymgeiswyr sydd â phrofiad o orfodi rheoliadau cynllunio a’r gallu i siarad Cymraeg.

Cyflog a Buddion:
Cyflog sylfaenol rhwng £27,741 a £32,234 (yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad), lleiafswm o 23 diwrnod o wyliau, yn codi i 28 diwrnod, ynghyd â gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio hyblyg, a chyfleoedd datblygu gyrfa.

Lleolir y swydd yn ein Pencadlys yn Noc Penfro gyda’r cyfle i weithio o gartref os cymeradwyir hynny neu weithio o swyddfeydd lloeren. Mae'r Pencadlys yn Noc Penfro yn 8 munud o gerdded o'r orsaf reilffordd agosaf, mae gennym gyfleusterau parcio beiciau diogel a digon o le i barcio ceir. Hefyd rydym yn gweithredu cynllun ceir yr Awdurdod ar gyfer ymweliadau safle.

Dyddiad Cau: 26:02:21

Function
Cynllunio/Polisi
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
37


Share this vacancy

Gwasanaethau Ymwelwyr

Goruchwylydd – Castell Henllys

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
SupCH12220C
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Goruchwylydd – Castell Henllys
Llawn amser - 37 awr yr wythnos
Castell Henllys yw'r unig bentref Oes Haearn ym Mhrydain a ailadeiladwyd ar yr union safle lle'r oedd ein cyndeidiau Celtaidd yn byw 2000 o flynyddoedd yn ôl. Y Parc Cenedlaethol yw perchennog a rheolwr y safle, sy’n cynnig amrywiaeth eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau a rhaglen ysgolion fywiog sy'n cynnig gwersi o'r gorffennol i'n helpu i warchod y dirwedd lle’r ydym yn byw heddiw.

Bydd y Goruchwylydd yn arwain tîm profiadol i sicrhau bod pob ymwelydd yn cael profiad rhagorol. Ymhlith y cyfrifoldebau bydd masnachu, marchnata, digwyddiadau a gweithgareddau, cadw ty a chynnal a chadw’r safle.

Sgiliau a Phrofiad:
- Profiad o oruchwylio a rheoli safle yn y maes rheoli hamdden / twristiaeth / ymwelwyr.
- Lefelau rhagorol o wasanaeth i gwsmeriaid ynghyd â phrofiad mewn manwerthu gan gynnwys systemau til a stoc.
- Yn frwd dros hanes a diwylliant Cymru ynghyd â dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o ddibenion y Parc Cenedlaethol.
- Sgiliau trefnu, gweinyddu a TG rhagorol ynghyd â'r gallu i gyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg.

Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus gael cliriad DBS.

Cyflog a Buddiannau:
Cyflog sylfaenol hyd at £21,748, lleiafswm o 23 diwrnod o wyliau a gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio hyblyg, cyfleoedd datblygu gyrfa.

Dyddiad Cau: 26 Chwefror 2021

Function
Gwasanaethau Ymwelwyr
Status
Full Time
Type
Permanent
Hours
37


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Notify me of new vacancies