Working with Us

Current Vacancies

Corporate

Cynorthwyydd Arlwyo-Castell Caeriw

Wales

Job Ref
CACC2023
Location
Wales

01/07/2023- 05/11/2023
Chwilio am swydd y gallwch chi deimlo'n falch ohoni? ysblennydd.

Mae i Gastell Caeriw, ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, hanes hudolus sy’n rhychwantu dros 2000 o flynyddoedd a mwy. Enillodd y castell wobr yng Ngwobrau Twristiaeth Sir Benfro 2018 yn y categori Atyniad Gorau i Ymwelwyr. Agorodd Ystafell De Nest yn y Castell yn 2018; mae'n ystafell olau, glyd a modern sy'n gweini amrywiaeth o fwyd, o ginio ysgafn, cacennau cartref a the a choffi.

Ynglyn â'r swydd:
• Sicrhau bod y cwsmer yn cael profiad gwych
• Cymryd archebion a gweini
• Cynnal safonau uchel o lanweithdra
• Paratoi bwyd a diodydd
• Gwirio’r cyflenwadau a dderbynnir, cylchdroi stoc, storio bwyd yn ddiogel
• Clirio, golchi llestri, glanhau

Ynglyn â'r ymgeisydd:
• Brwdfrydig, gwych gyda’r tîm, dibynadwy, gyfeillgar ac yn groesawgar
• Profiad o weithio mewn caffi neu amgylchedd arlwyo
• Yn barod i weithio ar rota saith diwrnod, gan gynnwys gwyliau banc a gyda’r hwyr bob hyn a hyn.

Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol. Cefnogir ymgeiswyr i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg
Disgrifiad Llawn o’r Swydd ar gael drwy lawrlwytho.

Cyflog:
£10.60- £10.79 yr awr
Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal i bob aelod o staff, ac anogir ceisiadau gan unigolion waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.
Rydym yn addo gwella amrywiaeth ein gweithlu ac felly'n gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr anabl, sy'n bodloni meini prawf hanfodol y swydd ac yn dewis gwneud cais drwy ein Cynllun Cyflogwyr Hyderus o ran Anabledd.

Dyddiad Cau: 16/06/2023
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn neilltuo’r hawl i gau'r swydd wag hon yn gynnar.

Function
Corporate
Status
Part Time
Type
Fixed Term Contract


Share this vacancy

Education/Interpretation

Tymhorol Cyfrannwr Addysg a Digwyddiadau

Wales

Job Ref
SEEC
Location
Wales

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro - Tymhorol Cyfrannwr Addysg a Digwyddiadau.
15 awr yr wythnos nes 05/11/2023

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn awyddus i benodi Cyfrannwr Addysg a Digwyddiadau achlysurol i gyflwyno Rhaglen Addysgiadol Castell Henllys i grwpiau ysgol ar ymweliad, yn ogystal â’r rhaglen ddigwyddiadau a gweithgareddau flynyddol i’r cyhoedd.

Mae'r rôl yn addas ar gyfer unigolyn a all:

• ddehongli’r safle, y Parc Cenedlaethol a’r ardal gyfagos ar gyfer mwynhad yr holl ymwelwyr, gan gynnwys y cyhoedd a grwpiau diddordeb arbennig.
• sicrhau bod canlyniadau dysgu a mwynhad ar gyfer yr holl grwpiau ysgol ar ymweliad a’r cyhoedd yn cael eu cyflwyno at safon uchel.
• cyflwyno ac arwain gweithgareddau’r rhaglen ysgolion a digwyddiadau mewn modd proffesiynol a diogel.
• sicrhau bod y safle'n cael ei gyflwyno at lefel uchel i ymwelwyr.
• cyfrannu syniadau, drwy drafodaethau tîm, i ddatblygu’r rhaglen weithgareddau a digwyddiadau.

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar:
• brofiad o arwain a chyflwyno gweithgareddau.
• profiad o weithio gyda phlant.
• profiad o waith theatr, drama neu wisgoedd.
• y gallu i siarad Cymraeg ar lefelC1 (Fframwaith Cymhwysedd ar gael i’w lawrlwytho).
• ymagwedd frwdfrydig dros weithio gyda grwpiau ysgol a grwpiau o blant.
• y gallu i gyfathrebu’n hawdd gyda chydweithwyr a’r cyhoedd.

Swydd ddisgrifiad llawn ar gael i’w lawrlwytho.

Mae'r swydd hon yn amodol ar archwiliad DBS Manwl.

Cyflog- Hyd at £10.79 yr awr.

Rydym wedi ymrwymo i gynnig cyfle cyfartal i bob aelod o staff ac anogir ceisiadau gan unigolion waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gredoau a phriodas a phartneriaeth sifil.
Rydym yn addo gwella amrywiaeth ein gweithlu, ac felly’n gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr anabl sy’n bodloni’r meini prawf hanfodol ac sy’n dewis gwneud cais drwy ein Cynllun Cyflogwyr Hyderus o ran Anabledd.

Dyddiad Cau: 13/06/2023
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cadw’r hawl i gau’r swydd wag hon yn gynnar.

Function
Education/Interpretation
Status
Part Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
15


Share this vacancy

Cyfrannwr Addysg a Digwyddiadau (Achlysurol)

Wales

Job Ref
EEC
Location
Wales

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro - Cyfrannwr Addysg a Digwyddiadau (Achlysurol).

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn awyddus i benodi Cyfrannwr Addysg a Digwyddiadau achlysurol i gyflwyno Rhaglen Addysgiadol Castell Henllys i grwpiau ysgol ar ymweliad, yn ogystal â’r rhaglen ddigwyddiadau a gweithgareddau flynyddol i’r cyhoedd.

Mae'r rôl yn addas ar gyfer unigolyn a all:

• ddehongli’r safle, y Parc Cenedlaethol a’r ardal gyfagos ar gyfer mwynhad yr holl ymwelwyr, gan gynnwys y cyhoedd a grwpiau diddordeb arbennig.
• sicrhau bod canlyniadau dysgu a mwynhad ar gyfer yr holl grwpiau ysgol ar ymweliad a’r cyhoedd yn cael eu cyflwyno at safon uchel.
• cyflwyno ac arwain gweithgareddau’r rhaglen ysgolion a digwyddiadau mewn modd proffesiynol a diogel.
• sicrhau bod y safle'n cael ei gyflwyno at lefel uchel i ymwelwyr.
• cyfrannu syniadau, drwy drafodaethau tîm, i ddatblygu’r rhaglen weithgareddau a digwyddiadau.

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar:
• brofiad o arwain a chyflwyno gweithgareddau.
• profiad o weithio gyda phlant.
• profiad o waith theatr, drama neu wisgoedd.
• y gallu i siarad Cymraeg ar lefelC1 (Fframwaith Cymhwysedd ar gael i’w lawrlwytho).
• ymagwedd frwdfrydig dros weithio gyda grwpiau ysgol a grwpiau o blant.
• y gallu i gyfathrebu’n hawdd gyda chydweithwyr a’r cyhoedd.

Swydd ddisgrifiad llawn ar gael i’w lawrlwytho.

Mae'r swydd hon yn amodol ar archwiliad DBS Manwl.

Cyflog- Hyd at £10.79 yr awr.

Rydym wedi ymrwymo i gynnig cyfle cyfartal i bob aelod o staff ac anogir ceisiadau gan unigolion waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gredoau a phriodas a phartneriaeth sifil.
Rydym yn addo gwella amrywiaeth ein gweithlu, ac felly’n gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr anabl sy’n bodloni’r meini prawf hanfodol ac sy’n dewis gwneud cais drwy ein Cynllun Cyflogwyr Hyderus o ran Anabledd.

Dyddiad Cau: 13/06/2023
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cadw’r hawl i gau’r swydd wag hon yn gynnar.

Function
Education/Interpretation
Status
Flexible
Type
Casual


Share this vacancy

ICT

Swyddog Rhwydweithiau Technoleg Gwybodaeth (TG)

Wales

Job Ref
ITNO23
Location
Wales

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – Swyddog Rhwydweithiau Technoleg Gwybodaeth (TG) - Llawn amser – Parhaol
Mae cyfle gwych gan yr Awdurdod i ymuno â ni fel ein Swyddog Rhwydweithiau TG fydd yn darparu'r isadeiledd, caledwedd, meddalwedd a’r systemau sydd eu hangen ar gyfer anghenion TGCh yr Awdurdod, a rhoi cymorth a hyfforddiant manwl i ddefnyddwyr ar bob system.
Byddwch:
• yn darparu systemau rhwydwaith a gweinydd diogel, dibynadwy ac sydd ar gael yn hwylus i fodloni gofynion yr Awdurdod o ran eu gallu TG, gan gydbwyso cynaliadwyedd a gwerth am arian o fewn cyllideb amlinellol.
• yn brif bwynt cyswllt ar gyfer y darparwr rhwydwaith PSBA a sicrhau bod isadeiledd y rhwydwaith ardal eang o fewn terfynau’r Awdurdod yn gweithredu’n effeithlon.
• yn cynnal ystâd y gweinydd lled-rithiol, gan sicrhau parhad gydag adferiad llawn a chiplun.

Byddwch angen:
• o leiaf HND neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc cyfrifiadurol, neu brofiad mewn amgylchedd tebyg.
• profiad o weinyddu a datrys problemau systemau TGCh cymhleth, a chynorthwyo defnyddwyr a’r prosesau busnes.
• agwedd systematig at ddatrys problemau - dyfal a pharhaus.
• y gallu i wneud diagnosis, datrys problemau a goresgyn problemau cymhleth mewn systemau rhyng-gysylltiedig.

Mae disgrifiad swydd llawn ar gael i'w lawrlwytho.

Cyflog a Buddion:

Cyflog o £30,151- £32,020, lleiafrif o 28 diwrnod o wyliau yn codi i 33 diwrnod ynghyd â gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn hael llywodraeth leol, trefniadau ardderchog o weithio oriau hyblyg, a chyfleoedd i ddatblygu gyrfa.

Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal i bob aelod o staff, ac anogir ceisiadau gan unigolion waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.
Rydym yn addo gwella amrywiaeth ein gweithlu ac felly'n gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr anabl, sy'n bodloni meini prawf hanfodol y swydd ac yn dewis gwneud cais drwy ein Cynllun Cyflogwyr Hyderus o ran Anabledd.

Dyddiad Cau: 27/06/2023
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn neilltuo’r hawl i gau'r swydd wag hon yn gynnar.

Function
ICT
Status
Full Time
Type
Permanent
Hours
37


Share this vacancy

Projects/Coordinators

Swyddog Iechyd a Lles

Wales

Job Ref
HWO23
Location
Wales

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro - Swyddog Iechyd a Lles
Llawn amser (30 awr)– Parhaol

Mae cyfle gwych wedi codi i ymuno â ni fel Swyddog Iechyd a Lles fydd yn gwneud y Parc Cenedlaethol yn lle mwy cynhwysol i ymweld, byw a gweithio. Yn cyflwyno rhaglen a dargedir o fentrau a gynlluniwyd i ddatgloi potensial llawn mynediad i natur a chefn gwlad ar gyfer iechyd a lles. Byddwch yn ceisio cyfleoedd ariannu ar gyfer rhaglenni i gyflawni prosiectau cynhwysiant ac ymgysylltu ar gyfer y trigolion lleol ac ymwelwyr â’r Parc Cenedlaethol.

Byddwch:
• yn rhoi Cynllun Gweithredu yr Awdurdod mewn grym ar Iechyd, Lles a Mynediad i'r Parc Cenedlaethol a ffrydiau gwaith cysylltiedig, gan gynnwys cyflawni gwasanaeth symudedd yn yr awyr agored a chadeiriau olwyn traeth yr Awdurdod a rhaglenni a mentrau cerdded â chymorth.
• yn gweithio’n agos gyda phartneriaid allweddol i ddatblygu ymyriadau iechyd a lles sy’n cynyddu mynediad i natur a’r Parc Cenedlaethol a dealltwriaeth ohonynt ar gyfer y trigolion lleol ac ymwelwyr â’r ardal, gan ganolbwyntio ar bobl sydd â nodweddion gwarchodedig ac o gymunedau difreintiedig.
• yn monitro’r cynnydd o ran y nodau polisi, y materion a’r tueddiadau, a sicrhau bod digon o ddata ar gael a bod y systemau yn ddigonol i werthuso’r canlyniadau.
• yn paratoi ymatebion cytûn i ymgynghoriadau allanol a chydlynu ac integreiddio'r gwahanol feysydd polisi.

Byddwch angen:

• addysg hyd at lefel gradd neu gyfwerth yn y maes gwasanaeth perthnasol.
• trwydded yrru lawn.
• profiad profedig mewn rôl debyg yn cyflawni gwaith iechyd a lles.
• profiad o weithio gyda chymunedau difreintiedig a grwpiau â nodweddion gwarchodedig, yn ddelfrydol yng Nghymru.
• y gallu i siarad Cymraeg ar lefel C1, man lleiaf (y fframwaith cymhwysedd ar gael i’w lawrlwytho).
• y gallu i ddylanwadu ar newid drwy ymgysylltu â rhanddeiliaid a gweithio mewn partneriaeth aml-asiantaeth.

Disgrifiad swydd llawn ar gael i'w lawrlwytho.
Bydd deiliad y swydd angen gwiriad DBS.

Cyflog a Buddion:

Cyflog o £30,151 - £34,723 pro rata, lleiafswm o 26 diwrnod o wyliau yn codi i 31 diwrnod ynghyd â gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn hael llywodraeth leol, trefniadau ardderchog o weithio oriau hyblyg, a chyfleoedd datblygu gyrfa.

Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal i bob aelod o staff, ac anogir ceisiadau gan unigolion waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.
Rydym yn addo gwella amrywiaeth ein gweithlu ac felly'n gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr anabl, sy'n bodloni meini prawf hanfodol y swydd ac yn dewis gwneud cais drwy ein Cynllun Cyflogwyr Hyderus o ran Anabledd.

Dyddiad Cau: 17/07/2023
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn neilltuo’r hawl i gau'r swydd wag hon yn gynnar.
Function
Projects/Coordinators
Status
Full Time
Type
Permanent
Hours
37


Share this vacancy

Swyddog Ariannu Allanol

Wales

Job Ref
EFO23
Location
Wales

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro - Swyddog Ariannu Allanol
Llawn amser - Parhaol

Mae cyfle gwych wedi codi i ymuno â ni fel Swyddog Ariannu Allanol fydd yn ymgymryd â gweithgareddau i gynhyrchu a rheoli cyllid o amrywiaeth o ffynonellau i gynnal gwaith Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Byddwch:
• yn gweithio gyda'r Rheolwr Ariannu Allanol i lenwi ceisiadau am gyfleoedd ariannu allanol ar gyfer Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro drwy gyfleoedd grant y sector cyhoeddus ac ymddiriedolaethau a sefydliadau Elusennol.
• yn rheoli'r llif grant i gwrdd â’r targedau incwm, ac adrodd ar y rhagolygon incwm.
• yn cadw cofnodion cywir o’r amrywiol sefydliadau, ceisiadau, cyfathrebu, a dyddiadau gwneud ceisiadau yn y dyfodol.
• yn datblygu cysylltiadau cadarnhaol â’r unigolion a’r sefydliadau sy’n rhoi grantiau ar hyn o bryd ac o bosibl yn y dyfodol.

Byddwch angen:

• addysg hyd at lefel gradd neu brofiad perthnasol sylweddol.
• y gallu i siarad Cymraeg ar lefel C2, man lleiaf (fframwaith cymhwysedd ar gael i’w lawrlwytho).
• profiad sylweddol o gynhyrchu incwm drwy geisiadau am grant.
• profiad amlwg o gynhyrchu incwm a chwrdd â thargedau incwm neu eu rhagori.

Disgrifiad swydd llawn ar gael i'w lawrlwytho.

Cyflog a Buddion:

Cyflog o £30,151- £32,020, lleiafswm o 26 diwrnod o wyliau yn codi i 31 diwrnod ynghyd â gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn hael llywodraeth leol, trefniadau ardderchog o weithio oriau hyblyg, a chyfleoedd datblygu gyrfa.

Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal i bob aelod o staff, ac anogir ceisiadau gan unigolion waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.
Rydym yn addo gwella amrywiaeth ein gweithlu ac felly'n gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr anabl, sy'n bodloni meini prawf hanfodol y swydd ac yn dewis gwneud cais drwy ein Cynllun Cyflogwyr Hyderus o ran Anabledd.

Dyddiad Cau: 14/06/2023
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn neilltuo’r hawl i gau'r swydd wag hon yn gynnar.

Function
Projects/Coordinators
Status
Full Time
Type
Permanent
Hours
37


Share this vacancy

Visitor Services

Arweinydd Gweithgareddau Tymhorol - Castell Caeriw

Wales

Job Ref
SALC23
Location
Wales

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro - Arweinydd Gweithgareddau Tymhorol
Rhan amser - 25 awr yr wythnos
19/07/2023- 31/08/2023

Mae cyfle ardderchog wedi codi i ymuno â’n tîm fel ein Arweinydd Gweithgareddau Tymhorol i arwain gweithgareddau difyr a chyffrous i blant a theuluoedd yng Nghastell Caeriw drwy gydol y gwyliau ysgol.

Byddwch:
• yn croesawu ymwelwyr.
• yn cynnal amgylchedd trefnus, croesawgar a deniadol.
• yn arwain rhaglen y Castell o weithgareddau’r haf bob dydd mewn gwisg ganoloesol gan gynnwys rhoi cynnig ar Saethyddiaeth, sesiwn Ysgol Marchog, sesiynau crefft a sgyrsiau Hanes Arswydus.
• yn sicrhau bod y sesiynau yn hwyl, yn llawn egni ac yn ddeniadol i blant a theuluoedd.

Byddwch angen:
• y gallu i ddysgu'n gyflym.
• bod yn drefnus a dibynadwy.
• gweithio fel rhan o dîm ac ar eich liwt eich hun.
• sgiliau iaith Gymraeg - Lefel A2 neu’n uwch. (Fframwaith Sgiliau Cymraeg ar gael i’w lawrlwytho.)
• agwedd hyblyg at oriau gwaith gan gynnwys penwythnosau, gwyliau cyhoeddus ac ambell fin nos.

Disgrifiad swydd llawn ar gael i'w lawrlwytho.
Bydd deiliad y swydd angen gwiriad DBS.
Cyflog – Hyd at £10.79 yr awr.

Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal i bob aelod o staff, ac anogir ceisiadau gan unigolion waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.
Rydym yn addo gwella amrywiaeth ein gweithlu ac felly'n gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr anabl, sy'n bodloni meini prawf hanfodol y swydd ac yn dewis gwneud cais drwy ein Cynllun Cyflogwyr Hyderus o ran Anabledd.

Dyddiad Cau: 18/06/2023
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn neilltuo’r hawl i gau'r swydd wag hon yn gynnar.

Function
Visitor Services
Status
Part Time
Type
Fixed Term Contract


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Notify me of new vacancies