Working with Us

Current Vacancies

Gwasanaethau Ymwelwyr

Cynorthwyydd Arlwyo Castell Caeriw

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
CCCA_Carew1
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru
Salary
£9 yr awr

Cynorthwyydd Arlwyo Castell Caeriw

• £9 yr awr / Tymhorol
• Canol Mehefin i ddiwedd Medi, 11 - 16.5 awr yr wythnos dros 2 neu 3 diwrnod
• Parcio am ddim ar y safle
• Darperir hyfforddiant llawn

Mae gan Gastell Caeriw, a leolir ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, hanes diddorol dros 2000 o flynyddoedd ac mae wedi ennill Gwobr Twristiaeth Sir Benfro 2018 - Atyniad Gorau i Ymwelwyr.

Agorodd Ystafell De Nest yn y Castell yn 2018; mae'n ystafell olau, clyd a modern sy'n gweini dewis helaeth o ginio ysgafn, cacennau cartref a the a choffi.

Rydym bellach yn chwilio am Gynorthwyydd Arlwyo tymhorol sy'n chwilio am her llawn hwyl a chyffro dros yr haf i ymuno â'n tîm yng Nghastell Caeriw ar gyfer tymor twristiaeth 2019.

Rydym yn chwilio am:

• Berson cyfeillgar a chymwynasgar sy'n frwdfrydig ac yn llawn cymhelliant i wneud gwaith gwych a chynnig gwasanaeth gwych i gwsmeriaid. Ni fydd angen profiad penodol arnoch, ond rhaid i'n Cynorthwywyr Arlwyo fod yn barod i ddysgu a chymryd agwedd hyblyg tuag at oriau gwaith.

Bydd sefydliadau eraill o bosibl yn galw'r swydd hon yn; Gynorthwyydd Caffi, Cynorthwyydd Cegin, Gweinydd, Gweinyddes, Staff Gweini, Staff Bar, Cynorthwyydd Bar, Cynorthwyydd Bwyty, Gweinwr, Porthor Cegin, Cynorthwyydd Diodydd, neu Aelod Tîm.

Dyddiad Cau: 22/05/19

Function
Gwasanaethau Ymwelwyr
Status
Part Time
Type
Temporary Contract
Hours
11 - 16.5 awr yr wythnos


Share this vacancy

Wardeniaid

Warden Peillwyr, Gorllewin Sir Benfro

Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Job Ref
PollW1
Location
Sir Benfro, Gorllewin Cymru
Salary
Cyflog sylfaenol hyd to £21,116 y flwyddyn

Warden Peillwyr, Gorllewin Sir Benfro
Llawn Amser, 37 awr yr wythnos, contract 3 blynedd

Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymfalchïo yn y cyfoeth o lefydd gwych sydd yn ardal y Parc i’w harchwilio a’u mwynhau. Mae’r arfordir trawiadol yn cynnig traethau aur diogel sy'n ddelfrydol i deuluoedd, cannoedd o filltiroedd o lwybrau troed, yn ogystal â chlogwyni garw a chilfachau creigiog diarffordd.

Mae cyfle unigryw a chyffrous wedi codi ar gyfer Warden Peillwyr yn y Tîm Rheoli Cefn Gwlad i gydlynu ac arwain y Prosiect peilot Peillwyr, Llwybrau a Phobl, sy'n canolbwyntio ar wella’r gwaith o reoli Llwybr Arfordir Sir Benfro ar gyfer peillwyr ac anifeiliaid di-asgwrn-cefn.

Mae'r prosiect peilot yn canolbwyntio ar benrhyn Tyddewi (rhwng Niwgwl ac Abereiddi). Bydd cyfnodau mynych o weithio yn y maes, ymweld â safleoedd yn yr ardal beilot ac mewn mannau eraill yn y Parc Cenedlaethol, gan ddefnyddio cyfleusterau galw heibio a gweithio gartref fel sy’n gweddu.

Bydd y Warden Peillwyr yn gyfrifol am:

• Ddatblygu methodoleg a mapio cyfleoedd ar gyfer rheoli peillwyr yn yr ardal beilot (drwy ddefnyddio GIS), datblygu a gweithredu rhaglen waith ymarferol i wella'r modd yr ydym yn rheoli Llwybr yr Arfordir ar gyfer peillwyr ac anifeiliaid eraill di-asgwrn-cefn. Mae hyn yn cynnwys treialu technegau rheoli cynefinoedd ac asesu eu heffaith.
• Datblygu cynllun peillio ar gyfer ystâd a rhwydwaith hawliau tramwy y Parc Cenedlaethol a gweithio'n rhagweithiol gyda sefydliadau partner, grwpiau cymunedol, cynrychiolwyr cymunedol, tirfeddianwyr a'r Trydydd Sector i sicrhau ennyn cyfranogiad cadarnhaol a pharhaus y cyhoedd ym mhob agwedd o’r Prosiect Peillwyr, Llwybrau a Phobl.
• Cynorthwyo prosiectau pori arfordirol sy’n bod eisoes drwy wella’r gwaith o reoli llwybrau a pheillwyr yn yr ardaloedd hyn.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol:

• Wybodaeth am ecoleg a rheoli cynefinoedd, yn enwedig mewn perthynas â phlanhigion, anifeiliaid di-asgwrn-cefn a phryfed peillio, a phrofiad ymarferol o reoli cynefinoedd gan gynnwys defnyddio peiriannau ar gyfer rheoli llystyfiant.
• Profiad o ysgrifennu adroddiadau a chynlluniau rheoli safleoedd, yn enwedig o ran bioamrywiaeth, a phrofiad o gyflwyno hyfforddiant i ystod amrywiol o staff.
• Profiad a llwyddiant blaenorol o ymgysylltu â'r gymuned, yn gweithio gyda thirfeddianwyr a grwpiau cymunedol ynghyd â’r gallu i ddefnyddio TG ym mhob agwedd o’ch gwaith, gan gynnwys GIS neu Systemau Rheoli Swyddi cyfrifiadurol.

Cyflog a Buddiannau:

Cyflog Sylfaenol hyd at £21,116, darperir cerbyd i gyflawni dyletswyddau’r swydd hon, o leiaf 23 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio hyblyg, hyfforddiant a chyfleoedd datblygu gyrfa. Canolfan waith arferol y swydd fydd Depo Llwynhelyg yr Awdurdod yn Hwlffordd.

Dyddiad Cau; 28/05/19

Function
Wardeniaid
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
37 awr yr wythnos


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Notify me of new vacancies